Tematyka szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów na 2017

Data publikacji: 23.09.2016 r.

Szanowni Państwo!

Celem przygotowania szkoleń na 2017 rok odpowiadających Waszym oczekiwaniom w zakresie realizacji projektów z RPO WŁ 2014-2020, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie tematów, którymi najbardziej bylibyście zainteresowani.
Poniżej przygotowaliśmy przykładową listę obszarów tematycznych. Celem dopracowania zakresu szkoleń zwracamy się z prośbą o wskazanie 3 tematów,którymi bylibyście najbardziej zainteresowani.
Istnieje również możliwość wpisania innych tematów jeżeli byłyby one związane z realizacją lub przygotowaniem projektów RPO WŁ.

Na podstawie najczęściej wskazywanych przez Państwa obszarów przygotujemy Plan Szkoleń na 2017 rok, który zostanie opublikowany na stronie www.rpo.lodzkie.pl

Państwa propozycje będziemy przyjmować do 5 października br.

Zapraszamy do współpracy!

  • Przygotowanie wniosków o płatność, sprawozdawczość w ramach SL 2014,
  • Archiwizacja dokumentacji projektowej,
  • Trwałość projektu,
  • Prawo zamówień Publicznych po nowelizacji (w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej, zamówienia poniżej progu 30 tys. EURO, rozstrzygnięcia orzeczeń KIO i wyroków sądowych),
  • Opracowanie wniosków o dofinasowanie projektów w ramach EFRR oraz EFS,
  • Pomoc publiczna i pomoc de minimis,
  • Kwalifikowalność wydatków,
  • Studium wykonalności,
  • Ocena odziaływania na środowisko,
  • Ogólne zasady przygotowania i realizacji projektów

 

 

 
Top