Wniosek o dokonanie przesunięć pomiędzy kategoriami kosztów wraz z instrukcją wypełniania

Data publikacji: 14.07.2016 r.

W przypadku projektów realizowanych w ramach od III do VII osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2014-2020 Beneficjenci dokonując przesunięć pomiędzy kategoriami kosztów lub/i zadaniami muszą je wykazać we wniosku o dokonanie przesunięć pomiędzy kategoriami kosztów, który należy przesłać w wersji edytowalnej do IZ za pośrednictwem SL2014.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie*, Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu między głównymi kategoriami kosztów (wymienionymi w umowie o dofinansowanie w systemie SL2014 w bloku Zakres finansowy w części w ramach kategorii kosztów, np. roboty budowlane, środki trwałe, informacja i promocja, koszty personelu, inne) do 15% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych ustalonych we wniosku o dofinansowanie, po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej RPO WŁ. W celu wykazania planowanych przesunięć należy przesłać do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ za pośrednictwem systemu SL2014 Wniosek o dokonanie przesunięć pomiędzy kategoriami kosztów.

Przesunięcia pomiędzy zadaniami w ramach tej samej głównej kategorii kosztów nie wymagają akceptacji IZ RPO WŁ o ile nie prowadzą do zmiany zakresu rzeczowego projektu. Analogicznie, zgody nie wymagają przesunięcia w ramach tej samej kategorii kosztów pomiędzy partnerami i / lub liderem projektu.

Przesunięcia ponad 15% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych ustalonych we wniosku o dofinansowanie wymagają zawarcia aneksu do umowy.

Wypełniony wniosek o dokonanie przesunięć pomiędzy kategoriami kosztów należy przesłać (w pliku Excel) zarówno w sytuacji, gdy przesunięcia przekraczają 15% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych, jak i nie przekraczają tej wartości oraz w każdym innym przypadku, gdy dokonywane są jakiekolwiek przesunięcia. Wynika to z faktu, iż w zmiany wykazane we wniosku IZ RPO WŁ musi zaktualizować w systemie SL2014.


W pierwszej zakładce „wniosek” należy wymienić tylko te główne kategorie kosztów, pomiędzy którymi będą dokonane przesunięcia oraz te, na których powstały oszczędności i nie będą one już wykorzystane. Nie ma potrzeby wymieniania wszystkich kategorii kosztów. Kategorie podlegające przesunięciom należy wykazywać w odniesieniu do wartości wynikających z aktualnej umowy o dofinansowanie / aneksu do umowy o dofinansowanie. Tym samym, w przypadku złożenia następujących po sobie dwóch lub większej liczby wniosków o dokonanie przesunięć pomiędzy kategoriami kosztów procent dokonanych przesunięć będzie liczony łącznie. W sytuacji przekroczenia 15% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych w kolejnym składanym wniosku o dokonanie przesunięć, niezbędnym będzie sporządzenie aneksu do umowy o dofinansowanie.

W zakładce „limity” należy wymienić wszystkie kategorie kosztów objętych limitami, które są przedstawione w umowie o dofinansowanie w systemie SL2014. Należy przestrzegać, by po dokonanych przesunięciach lub wykazanych oszczędnościach nie został przekroczony określony limit.

W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał refundację wydatków w kategoriach kosztów objętych limitami w kwocie wyższej niż dopuszczalna zgodnie z nowo obliczonymi limitami różnica ta stanowi koszt niekwalifikowalny i podlega zwrotowi. Od kwoty tej co do zasady nie nalicza się odsetek. Metodologia obliczania wartości wydatków kwalifikowanych objętych limitami dostępna jest na stronie poświęconej metodologii obliczania wartości wydatków kwalifikowanych objętych limitami.

W zakładce „projekt ogółem” oraz odpowiednio w zakładkach „partner …” należy wykazać wszystkie zadania, kategorie kosztów i nazwy kosztów wymienione w umowie o dofinansowanie w SL2014 oraz odpowiadające im kwoty, zarówno te, które uległy zmianie, jak i te które nie zmieniły się. Kwoty, które uległy zmianie można zaznaczyć innym kolorem.

W przypadku projektu partnerskiego należy dodać tyle zakładek, ilu partnerów jest w projekcie, przy czym lider jest partnerem 1. Zbędne zakładki dotyczące partnerów można usunąć.

Wniosek o zgodę na dokonanie przesunięć między kategoriami kosztów196.82 KB

* Pod pojęciem umowy o dofinansowanie należy również rozumieć uchwałę Zarządu Województwa Łódzkiego o przyznaniu dofinansowania (w przypadku projektu własnego Województwa Łódzkiego) lub umowę o dofinansowanie projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową.

 
Top