Zobacz efekty

mapa dotacji przycisk

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2,2 mld euro
 1. Nowoczesna gospodarka Nowoczesna gospodarka

  37 zrealizowanych prac i projektów B+R

 2. Innowacyjność Innowacyjność

  125
  wprowadzonych innowacji

 3. Technologia informacyjno-komunikacyjna Technologia informacyjno-komunikacyjna

  88 495 osób korzystających z usług on-line

 4. Przedsiębiorczość i konkurencyjność Przedsiębiorczość i konkurencyjność

  520 przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

 5. Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

  476 wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

 6. Środowisko Środowisko

  40,03 km wybudowanej kanalizacji sanitarnej

 7. Transport Transport

  55,44 km wybudowanych i przebudowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych

 8. Rewitalizacja Rewitalizacja

  10,12 ha obszarów objętych rewitalizacją

 9. Edukacja Edukacja

  11 512 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu

 10. Zdrowie Zdrowie

  7304 osoby objęte usługami zdrowotnymi

 11. Rynek Pracy Rynek Pracy

  5481 utworzonych miejsc pracy

 12. Zatrudnienie i włączenie społeczne Zatrudnienie i włączenie społeczne

  8179 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem


  Dane na dzień 28.02.2019 r.
 
Top