Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydawania deklaracji dotyczących obszaru Natura 2000 w ramach ubiegania się o dofinansowanie na przedsięwzięcia nieinfrastrukturalne

27.04.2016

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd- PNI.73.3.2016.JG.1 z dnia 22 marca 2016 r. Stanowisko to ma również zastosowanie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dotyczy: wydawania deklaracji (załącznik Ib) organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 niezbędnego dla przedsięwzięć ubiegających się od dofinansowanie z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

W ostatnim czasie do RDOŚ w Gdańsku napływa bardzo dużo wniosków dotyczących wydawania deklaracji (załącznik Ib) organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów związanych np. z zakupem sprzętu, oprogramowania, wyposażenia biur lub projektów badawczych polegających na wytworzeniu oprogramowania itp.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wskazuje, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015 z dnia 19 października 2015 r. (Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, Rozdział VI, punkt 6) inwestycje o charakterze nieinfrastrukturalnym nie wymagają załącznika Ib - zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

pdfPismo z dnia 22 marca 2016 roku119.42 KB

 
Top