Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r.

29.03.2022

Obowiązek informacyjny

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 przypomina, że od 25 czerwca 2021 r. obowiązują nowe zasady dotyczące działań informacyjnych dla beneficjentów programów finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. nakłada na podmioty, które realizują zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, obowiązek stosowania odpowiedniego oznakowania i informowania o ww. źródłach finansowania. Rozporządzenie stanowi realizację zapisów art. 35a ust. 1 i art. 35 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem beneficjent jest zobowiązany do:

  • zamieszczenia tablicy informacyjnej w przypadku realizacji projektów w zakresie infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych,
  • zamieszczenia plakatu informacyjnego w przypadku realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych,
  • zamieszczenia stosownej informacji o dofinansowaniu na swojej stronie internetowej (jeśli ją posiada) oraz na swoich profilach w internetowych serwisach społecznościowych (o ile takie profile posiada).

Beneficjent nie jest zobowiązany do wymienionych działań informacyjnych, jeśli całkowity udział środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych w realizacji inwestycji nie przekracza 50 tys. zł. Obowiązku informacyjnego nie ma także wtedy, gdy beneficjent realizuje zadanie przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w którym wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 500 tys. euro.

Wkład publiczny to wszystkie środki publiczne w projekcie, czyli suma dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, dofinansowania z budżetu państwa oraz wkładu własnego o ile wkład własny pochodzi ze środków publicznych (np. Jednostek Samorządu Terytorialnego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Przeliczenia ww. kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według kursu ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie projektu, który można znaleźć na stronie interetowej Europejskiego Banku Centralnego.

Beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację projektów z wkładem publicznym powyżej 500 tys. euro przed dniem 25 czerwca 2021 roku nie muszą zamieszczać tablicy/plakatu informacyjnego. Wystarczy zamieszczenie odpowiedniego oznaczenia i informacji o dofinansowaniu na swojej stronie internetowej oraz na swoich profilach w internetowych serwisach społecznościowych.
Zakres działań informacyjnych, a także sposób ich realizacji oraz dodatkowe wyjaśnienia, materiały i wzory znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 
Top