Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

03.02.2021

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest dokumentem określającym zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WŁ 2014-2020, w województwie łódzkim w latach 2014-2020. Zasady te obejmują całość działań IZ oraz innych instytucji biorących udział w realizacji programu i dotyczą nie tylko działań stricte informacyjno-promocyjnych, ale także całokształtu kontaktów z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami. W związku z tym należy pamiętać, że w procesie tym uczestniczą nie tylko osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, ale również osoby odpowiedzialne za opracowywanie dokumentacji konkursowej, ocenę wniosków oraz nadzór nad realizacją projektów.

Wymogiem w realizacji działań informacyjno-promocyjnych jest ich zgodność z zasadami horyzontalnymi:

  • równouprawnieniem mężczyzn i kobiet,
  • zapobieganiem dyskryminacji,
  • zrównoważonym rozwojem,
  • partnerstwem.

U podstaw Strategii komunikacji programu leży przekonanie, że skuteczna komunikacja jest niezbędna dla sprawnej realizacji zadań związanych z wdrażaniem FE w regionie.

 
Top