Zmiana zakresu przetwarzanych danych osobowych uczestników projektów

11.06.2019

W związku ze zmianami w załączniku I Wspólne wskaźniki produktu dotyczące uczestników Rozporządzenia 1304/2013 wprowadzonymi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 z 18 lipca 2018 r. zaktualizowano załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie pn.: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
Usunięto konieczność weryfikacji, czy uczestnicy prowadzą:

  • gospodarstwo domowe bez osób pracujących;
  • gospodarstwo domowe bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu;
  • gospodarstwo domowe składające się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.

W związku z powyższym zebrane przez beneficjenta dane dotyczące sytuacji gospodarstwa domowego uczestnika projektów muszą zostać usunięte lub zanonimizowane.

docxZałącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie71.67 KB

 
Top