Roczny Plan Działania na 2018 rok dla Europejskiego Funduszu Społecznego

06.08.2018

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy partnerstwa w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) interwencja planowana do realizacji w danym roku jest prezentowana w Rocznych Planach Działania. Roczne Plany Działania(RPD) zawierają karty zaplanowanych do realizacji w każdej osi priorytetowej konkursów oraz postępowań w trybie pozakonkursowym ogłaszanych do końca roku, którego dotyczy RPD. Roczne Plany Działania na rok 2018, zawierają szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WŁ 2014-2020 współfinansowanych z EFS w powiązaniu z konkursami przewidzianymi na ten rok w celu przedstawienia ich Komitetowi Monitorującemu.
Plany Działań nie uwzględniają kryteriów ogólnych wspólnych dla wszystkich Osi EFS, które są ujęte w Załączniku nr 3 do SzOOP.
Plany Działań nie uwzględniają kryteriów szczegółowych, dotyczących interwencji w obszarze zdrowia, gdyż te ujmowane są w odrębnym dokumencie - Planie Działania na rzecz zdrowia.
Wszystkie kryteria ujęte są w Załączniku nr 3 do SzOOP i przyjmowane są uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Kryteria ujęte w Rocznym Planie Działania mogą ulec zmianie, po przyjęciu zmiany kryteriów przez Komitet Monitorujący Roczny Plan Działań zostaje zaktualizowany.

pdfRoczny Plan Działania na 2018 rok dla Osi VIII Zatrudnienie837.5 KB
pdfRoczny Plan Działania na 2018 rok dla Osi IX Włączenie społeczne1.19 MB
pdfRoczny Plan Działania na 2018 rok dla Osi X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie655.96 KB
pdfRoczny Plan Działania na 2018 rok dla Osi XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności904.84 KB

 
Top