Zmiana Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)

20.03.2018

W dn. 20 marca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 401/18 dotyczącą zmiany Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).

Dokument dostosowano do obowiązującej treści Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zmienione wytyczne programowe obowiązują od dn. 20 marca 2018 r. i stosowane są jedynie do projektów, których beneficjenci zostali zobowiązani w umowie lub decyzji o dofinansowaniu do stosowania wyłącznie Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) (zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw).

 
Top