Opracowania i analizy

Monitoring jakości staży i praktyk w ramach poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przedstawia i zachęca  do zapoznania się z  wynikami  badania przeprowadzonego  przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.
Celem badania była ocena jakości staży i praktyk zawodowych uczniów szkół kształcenia zawodowego województwa łódzkiego  realizowanych w ramach  Poddziałania XI.3.1. Kształcenie zawodowe, Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje, Umiejętności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfRaport Monitoring jakości staży i praktyk w ramach Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe2.99 MB


Analiza sytuacji kształcenia ogólnego w województwie łódzkim

Przedstawiamy i zachęcamy do zapoznania się z analizą przygotowaną przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego na potrzeby interwencji w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności RPO WŁ na lata 2014-2020.

pdfAnaliza sytuacji kształcenia ogólnego w województwie łódzkim8.36 MB


Analizy dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3, edukacji przedszkolnej i kształcenia zawodowego

Przedstawiamy i zachęcamy do zapoznania się z następującymi analizami przygotowanymi przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego na potrzeby wdrażania osi priorytetowej X,XI RPO WŁ na lata 2014 - 2020:

„Analiza sytuacji szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim” stanowi załącznik nr 16 do regulaminu konkursu Nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe, który został ogłoszony w dniu 30 maja 2017 r. Zgodnie z regulaminem konkursu działania zaproponowane w projekcie powinny odpowiadać na potrzeby zidentyfikowane w diagnozie regionalnej oraz w diagnozie instytucjonalnej.


Analiza sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w województwie łódzkim

Przedstawiamy Analizę sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w województwie łódzkim na potrzeby właściwego profilowania interwencji podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) na lata 2014-2020.
Dokument przygotowano w oparciu o Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Analiza służy ukierunkowaniu interwencji RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach działania VII.3 Infrastruktura usług społecznych oraz osi priorytetowej IX Włączenie społeczne.

pdf Analiza sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w województwie łódzkim na potrzeby właściwego prfilowania interewencji podejmowanych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. 4.74 MB

 

 
Top