Finansowanie

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki programu, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów.

Sposób finansowania programu


Regionalny Program dla województwa łódzkiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może wsparcie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Udział poszczególnych źródeł finansowania w programie dla województwa łódzkiego przedstawia się następująco:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 71,87%
  • Europejski Fundusz Społeczny:  28,1%

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia

Oś priorytetowa

Wsparcie UE (EUR)

Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu  

Fundusz   

I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

201 619 822

8,94%

EFRR

II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

274 835 401

12,18 %

EFRR

III. Transport

395 662 889

17,53%

EFRR

IV. Gospodarka niskoemisyjna

224 954 770

9,97 %

EFRR

V. Ochrona środowiska

117 498 058

5,21%

EFRR

VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

279 125 837

12,37%

EFRR

VII. Infrastruktura dla usług społecznych

127 736 610

5,66%

EFRR

VIII. Zatrudnienie

159 872 131

7,08%

EFS

IX. Włączenie społeczne

162 084 441

7,18%

EFS

X. Adaptacyjnosć pracowników i przedsiębiorstw w regionie

115 023 713

5,1%

EFS

XI. Edukacja, kwalifikacje, umiejętności

130 018 967

5,77%

EFS

XII. Pomoc techniczna

67 616 476

3,00%

EFS

 

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej. Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów potwierdzających faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

 

 
Top