Co można zrealizować?

Co można zrealizować?

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego zostały dokładnie określone w samym programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. Do głównych obszarów i typów projektów, na które w najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, należą:

NOWOCZESNA GOSPODARKA

 • wsparcie infrastruktury badawczej dla projektów wpisujących się w specjalizacje regionalne (RSI LORIS);
 • rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego wspierającego działalność innowacyjną przedsiębiorstwa;
 • rozwój powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego;
 • wsparcie badań technologicznych, linii pilotażowych;
 • wsparcie pozyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych;
 • inwestycje w infrastrukturę badawczą w przedsiębiorstwach;
 • wsparcie usług innowacyjnych oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu działające w regionie, np. w postaci doradztwa lub dostępu do laboratoriów dla firm.

WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRM

 • wsparcie na wprowadzenie przez mikro, małe i średnie firmy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji wraz z promocją innowacyjnych rozwiązań;
 • uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield (w tym kompleksowe uzbrojenie terenu) w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;
 • rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką;
 • wdrożenie modeli biznesowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w celu wsparcia ekspansji na nowe rynki zbytu;
 • rozwój instrumentów finansowych w zakresie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

RYNEK PRACY

 • poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu m.in. poprzez dokształcanie ich kadr;
 • wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia;
 • aktywizacja zawodowa np. pośrednictwo, poradnictwo pracy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie;
 • bezzwrotne dotacje oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej;
 • aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie żłobków, klubów dziecięcych.

CYFROWE ŁÓDZKIE

 • zapewnienie dostępności usług publicznych drogą elektroniczną, np. umożliwienie załatwiania spraw urzędowych on-line;
 • utworzenie i udostępnianie treści cyfrowych stanowiących zasoby publiczne, również w wyniku digitalizacji istniejących zasobów;
 • wsparcie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności biznesowej, zmierzające do wytwarzania lub udoskonalenia e-usług lub produktów cyfrowych;
 • wparcie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych do usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym – do zarządzania przedsiębiorstwem.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

 • produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych tj.: energia wodna, energia wiatru, słoneczna, geotermalna, biomasa, biogaz
 • modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych np. ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych;
 • poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych;
 • budownictwo o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych;
 • modernizacja źródeł ciepła;
 • oświetlenie publiczne z wykorzystaniem urządzeń ekologicznych;
 • infrastruktura publicznego transportu zbiorowego;
 • budowa lub przebudowa dróg dla rowerów, w tym ścieżek rowerowych;
 • budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Park&Bike).

OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW

 • budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz wody deszczowej, oczyszczalni ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę;
 • budowa lub rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych;
 • unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;
 • ochrona różnorodności biologicznej poprzez budowę, modernizację i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, kampanie informacyjno-edukacyjne;
 • poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez inwestycje przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych między innymi na obszarach poprzemysłowych, oraz innych zdegradowanych obiektach.

TRANSPORT

 • budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu, czyli dróg wojewódzkich oraz powiatowych stanowiących połączenie do głównych dróg tworzących sieć TEN-T;
 • zakup lub modernizacja taboru na potrzeby transportu kolejowego.

REWITALIZACJA

 • przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu adaptacji ich na  mieszkania socjalne, wspomagane i chronione;
 • ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach i w ich otoczeniu wraz z promocją obiektu oraz zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń;
 • przebudowa lub remont obiektów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich i pokolejowych z zagospodarowaniem ich otoczenia;
 • zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów oraz zdegradowanych budynków, co ma przyczynić się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji.

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA I ZDROWOTNA

 • budowa lub przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 • budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu (wraz z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych);
 • zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez zakup wyposażenia i modernizację placówek ochrony zdrowia.

PROFILAKTYKA I AKTYWNOŚĆ

 • opracowanie programów zdrowotnych ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej;
 • realizacja programów profilaktycznych, szczególnie w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów.

WSPARCIE SPOŁECZNE

 • instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej;
 • rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością;
 • Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych i/lub niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych.


 

EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI

 • środki dla przedszkoli, szkół prowadzących kształcenie ogólne;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli;
 • szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie języków obcych i umiejętności ICT;
 • środki dla szkół zawodowych – doposażenie i realizacja programów rozwojowych, staży;
 • rozwój kompetencji pracowników poprzez realizację usług rozwojowych;
 • szkolenia zawodowe, doradztwo, środki na własną działalność dla osób zwolnionych z pracy.

TURYSTYKA

 • budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,
 • przystosowanie istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
 • inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy.


 

 UWAGA!

Opracowując tekst na podstawie szczegółowego opisu osi priorytetowych, należy zwrócić szczególną uwagę na to, by obszary, na które beneficjenci będą mogli otrzymać dofinansowanie, były logicznie ze sobą powiązane. Nawet jeżeli znaczyłoby to ujęcie poszczególnych kategorii w bardziej ogólne grupy i obszary niż to zostało zrobione w SZOP. Ważne jest, aby w tym tekście jasno i zrozumiałym językiem przedstawić na co będą przeznaczone środki z RPO, aby właściwie je pogrupować i nazwać. 

 

 
Top