Jak wyliczyć średnią dla poszczególnych szkół aby sprawdzić czy spełniają kryterium dostępu „Skierowanie projektu do odpowiednich szkół lub placówek systemu oświaty”?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie danych statystycznych aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków, wskazanych w sprawozdaniach opracowanych przez OKE, dotyczących wyników sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego oraz deklaracji zawartej we wniosku o dofinansowanie.
W ramach niniejszego konkursu, wsparciem mogą zatem zostać objęte wyłącznie szkoły lub placówki systemu oświaty, które w 2015 r. osiągnęły wyniki edukacyjne niższe niż:

 • w przypadku sprawdzianu (kończącego szkołę podstawową): 67%,

Średnie wyniki szkół podstawowych są weryfikowane na podstawie sprawozdania OKE ze sprawdzianu 2015 - woj. łódzkie. Brana jest pod uwagę pierwsza część sprawdzianu.

 • w przypadku egzaminu gimnazjalnego: 58%,

W przypadku egzaminu gimnazjalnego średnie wyniki edukacyjne szkół dotyczą przedmiotów, z których uczniowie zdawali egzamin na poziomie podstawowym, tj.:

 • język polski – 63%,
 • historia i wiedza o społeczeńtwie – 64%,
 • matematyka – 48%,
 • przedmioty przyrodnicze – 50%,
 • język angielski (poziom podstawowy) – 66%.

Przykład:
Szkoła osiągnęła średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego, z których uczniowie zdawali egzamin na poziomie podstawowym, tj.:

 • język polski – 64%,
 • historia i wiedza o społeczeńtwie – 64%,
 • matematyka – 48%,
 • przedmioty przyrodnicze – 50%,
 • język angielski (poziom podstawowy) – 66%.

64+64+48+50+66=292
292/5=58,4

Szkoła nie może zostać objęta wsparciem ponieważ osiągnęła średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego powyżej średniej 58%.

- w przypadku egzaminu maturalnego: 65%.


W przypadku egzaminu maturalnego średnie wyniki edukacyjne dotyczą przedmiotów, z których wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości zdawali egzamin na poziomie podstawowym, tj.:

 • język polski pisemny – 64%,
 • język polski ustny – 64%,
 • matematyka pisemny – 55%,
 • język angielski pisemny – 76%.

Przykład:
Szkoła osiągnęła średnie wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów, z których wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości zdawali egzamin na poziomie podstawowym, tj.:

 • język polski pisemny – 66%,
 • język polski ustny – 64%,
 • matematyka pisemny – 55%,
 • język angielski pisemny – 76%.

64+64+55+76=259
259/4=64,75
Szkoła może zostać objęta wsparciem ponieważ osiągnęła średnie wyniki egzaminu maturalnego poniżej średniej 65%.

 
Top