Czy istnieje możliwość realizacji wyłącznie 4. typu projektu – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

4. typ projektu nie powinien stanowić odrębnego projektu. Obligatoryjnym elementem każdego przedsięwzięcia musi być współpraca szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych. Dodatkowo projekt powinien uwzględniać co najmniej jeden wskaźnik/wskaźniki produktu z ram wykonania:

  • liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy,
  • liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego,

gdyż ujęcie ww. wskaźników stanowi jedno z kryteriów oceny (część C KOFM).

Ze względu na odmienny montaż finansowy, w zależności od typu projektów ujętych w SZOOP, nie ma możliwości łączenia typów projektów o różnej wymaganej wysokości wkładu własnego. Wobec tego 4. typ projektu należy połączyć z 1.

 
Top