Czy IZ RPO WŁ dopuszcza możliwość finansowania kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni szkolnych, wynikających m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia i zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania? podroz. 3.4 pk

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Istnieje możliwość finansowania kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni szkolnych na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, rozdział 8.7.

 
Top