Czy IZ RPO WŁ dopuszcza możliwość wyposażenia szkolnych pracowni matematycznych? Jeśli tak, to gdzie można znaleźć standardy ich wyposażenia?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Zgodnie z typami operacji zawartymi w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 dopuszczalne jest jedynie wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, o ile taka potrzeba wynika z przeprowadzonej diagnozy oraz o ile projekt obejmuje dodatkowo doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli lub kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów. Przedmioty przyrodnicze, to zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji, Podrozdział 2.3 przedmioty, do których zalicza się w szczególności:
a) przyrodę w szkołach podstawowych;
b) biologię, chemię, geografię, fizykę w gimnazjach;
c) biologię, chemię, geografię, fizykę (zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym) oraz przedmiot uzupełniający przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych.

 
Top