Czy bezwarunkowe kryterium nr 3 ppkt a) oznacza organizację dodatkowych praktyk/staży, wykraczających poza program kształcenia praktycznego realizowanego w szkole, czy element praktycznej nauki zawodu, realizowanej w ramach programu nauczania zawodu?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Realizacja praktycznej nauki zawodu zgodnie z Wytycznymi możliwa jest w 3 formach. Realizacja tych form została pomyślana w taki sposób, aby środki EFS stanowiły uzupełnienie działalności szkoły, a nie zastępowały finansowania publicznego.

  • w zasadniczych szkołach zawodowych, w których realizowane są wyłącznie zajęcia praktyczne (o których mowa w Rozporządzeniu) istnieje możliwość sfinansowania praktyk zawodowych, będących uzupełnieniem praktycznej nauki zawodu organizowanej w tych szkołach,
  • w technikach i szkołach policealnych można z kolei realizować staże zawodowe, zarówno w ramach kształcenia zawodowego praktycznego, jak i poza ty tym zakresem. Jeżeli w ww. szkołach nie ma możliwości organizacji tego typu kształcenia w wymiarze określonym w podstawie programowej, we współpracy z pracodawcami, gdyż szkoła nie posiada na ten cel środków finansowych, to EFS powinien umożliwiać realizację takich działań. Jeżeli natomiast szkoły dysponują takimi środkami, to można za pomocą EFS zwiększyć wymiar praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu realizując staż,
  • sfinansowanie staży w innych szkołach o profilu zawodowym (np.: szkoły artystyczne).


Określenie "kształcenie zawodowe praktyczne" występuje w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Zgodnie z tym rozporządzeniem:

  • w zasadniczej szkole zawodowej w trzyletnim okresie nauczania minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych przypadających na kształcenie zawodowe teoretyczne wynosi 630 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne - 970 godzin (w tym zajęcia praktyczne);
  • w technikum w czteroletnim okresie nauczania minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych przypadających na kształcenie zawodowe teoretyczne wynosi 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne - 735 godzin (w tym praktyki zawodowe).


Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Finansowanie zajęć praktycznych w zasadniczej szkole zawodowej oraz praktyk zawodowych w technikum i szkole policealnej jest zapewnione ze środków subwencji oświatowej.

Tym samym, wsparcie w ramach RPO może dotyczyć zwłaszcza finansowania kształcenia zawodowego praktycznego realizowanego u pracodawców w technikum i w szkołach policealnych oraz praktyk zawodowych dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, którzy nie są młodocianymi pracownikami. Staż wykraczający poza kształcenie zawodowe praktyczne nie zalicza się ani do praktycznej nauki zawodu ani do praktyk zawodowych.

Reasumując, Wytyczne wskazują możliwość realizacji wyłącznie działań dodatkowych do tych, które nie są finansowane przez szkoły. Oznacza to, że co do zasady nie można sfinansować w ramach EFS obowiązkowych praktyk zawodowych u pracodawców/ przedsiębiorców, z 2 wyjątkami wskazanymi w pkt 1 (praktyki zawodowe) oraz w pkt 2 (staże zawodowe), ale tylko jeżeli szkoły nie realizują takich działań u pracodawców. Jeżeli natomiast takie działania realizują, mają na nie środki to nie powinny ich podwójnie finansować, w tym dodatkowo z EFS. Mogą wówczas wyłącznie zwiększyć wymiar tych praktyk i ,,te zwiększenie” sfinansować ze środków EFS.

Przykładowo, jeżeli szkoła organizuje praktyki zawodowe na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu o praktycznej nauce zawodu to nie może zacząć finansować tych działań w projekcie, nie może również sfinansować dodatkowo tylko niektórych elementów wymienionych w Wytycznych, np.: wynagrodzenia stażystów/praktykantów. Może ewentualnie zwiększyć wymiar praktycznej nauki zawodu o dodatkowe godziny, uznając, że realizuje staż i sfinansować je na zasadach określonych w Wytycznych. Jeżeli natomiast technikum lub szkoła policealna organizuje wyłącznie zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych, bez udziału pracodawców to może w ramach projektu uzupełnić dotychczasową formę praktycznej nauki zawodu stażem zawodowym finansowanym ze środków EFS. Wówczas powinno zostać to uznane jako kształcenie zawodowe praktyczne.

Praktyki muszą być zorganizowane zgodnie ze standardem wynikającym z rozporządzenia ale nie mogą zastępować praktyk organizowanych w szkole wynikających z podstawy programowej.

Realizacja staży i praktyk musi być organizowana we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Program staży i praktyk powinien być opracowany i przygotowany w formie pisemnej oraz powinien wskazywać konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie praktykant lub stażysta, treści edukacyjne, zakres obowiązków praktykanta lub stażysty a także harmonogram realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Program musi zostać przygotowany na etapie planowania projektu. Program praktyk zawodowych nie będzie stanowić załącznika do wniosku.

 
Top