Jak należy ująć we wniosku wskaźnik efektywności zatrudnieniowej?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X i XI wskaźniki efektywności zatrudnieniowej ujmowane są w p. 3.1.1 Wskaźniki realizacji celu - Wskaźniki dot. efektywności . Do wyboru z listy rozwijalnej są dwa wskaźniki: 

1. Efektywność zatrudnieniowa w stosunku do osób, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami bezrobotnymi, w tym:

a) dla osób w wieku 50 lat i więcej
b) dla kobiet
c) dla osób z niepełnosprawnościami
d) dla osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym)
e) dla osób długotrwale bezrobotnych

2. Efektywność zatrudnieniowa w stosunku do osób, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie były osobami biernymi zawodowo, w tym:
a) dla osób w wieku 50 lat i więcej
b) dla kobiet
c) dla osób z niepełnosprawnościami
d) dla osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym).

Wnioskodawca powinien wybrać wskaźnik/ki odpowiedni/e do grupy docelowej, którą zamierza aktywizować (osoby bezrobotne/i bierne zawodowo) oraz wskazać w ich obrębie zakładany poziom wskaźnika dla wybranych podgrup uczestników np. bezrobotne kobiety – 40% (wartość wskaźnika może być wyższa, ale nie może być niższa niż wartość minimalna określona przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Komunikacie w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych w piśmie z dn.10.09.2015 o nr. DZF.I.8510.33.2015.SK2). W odniesieniu do tych podgrup uczestników, których wnioskodawca nie zamierza aktywizować, należy wpisać „nie dotyczy”.

Jeśli jest to projekt sprofilowany na konkretną grupę docelową, tj. taki, w którym wymóg profilowania wsparcia był narzucony przez kryteria wyboru projektów lub sam projektodawca określił we wniosku wybrane grupy docelowe (np. osoby długotrwale bezrobotne), do których kierował będzie wsparcie, wówczas efektywność zatrudnieniowa mierzona jest wyłącznie w odniesieniu do grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie. Gdy uczestnik posiada cechy kilku grup – konieczne jest uzyskanie w projekcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej tylko dla jednej grupy, określonej we wniosku (w typ przypadku osób długotrwale bezrobotnych), pomiar dla pozostałych grup (np. kobiet) nie jest wymagany. I tak dla projektu skierowanego do bezrobotnych kobiet, zapis wyglądałby następująco (wartości wskaźnika określa wnioskodawca):

tabelka

Jeżeli natomiast jest to projekt nieuwzględniający profilowania wsparcia na konkretną grupę docelową, tj. taki, w którym Instytucja organizująca konkurs pozostawiła cały katalog grup docelowych oraz sam projektodawca nie zawęził sobie grupy docelowej, należy mierzyć efektywność zatrudnieniową dla wszystkich grup, które wystąpią w projekcie. A zatem, jeśli osoba posiada cechy 2 grup (np. długotrwale bezrobotna kobieta), wówczas przy pomiarze efektywności zatrudnieniowej liczymy ją „podwójnie”, wliczając do każdej z kategorii, do której należy.

I tak dla projektu skierowanego do grupy biernych zawodowo opiekunów dzieci do lat 3, zapis wyglądałby następująco (wartości wskaźnika określa wnioskodawca):

tabelka2

Jednostką pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej jest procent.

Na podstawie przeprowadzonej analizy problemu w kolumnie trzeciej podpunktu 3.1.1 wniosku należy określić wartość bazową wskaźnika, czyli stan wyjściowy przed realizacją projektu. Wartość bazowa wskaźnika powinna odzwierciedlać doświadczenie wnioskodawcy w zakresie dotychczas zrealizowanych projektów i osiągniętych rezultatów, może dotyczyć również wsparcia pozaprojektowego oraz działań innych podmiotów w danym obszarze. Jeśli oszacowanie wartości bazowej nie jest możliwe, m.in. ze względu na brak dostępnych danych historycznych lub ich nieporównywalność, wartość bazowa będzie wynosić zero.

W kolumnie czwartej podpunktu 3.1.1 należy określić wartość docelową wskaźnika, czyli taką, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu. Wartość docelowa wskaźnika powinna natomiast odnosić się wyłącznie do projektu opisywanego we wniosku i określać cel, jaki chcesz osiągnąć dzięki realizacji projektu. Wartość bazowa wskaźnika nie jest uwzględniana w jego wartości docelowej.

 
Top