Jaki powinien być zakładany poziom efektywności zatrudnieniowej na gruncie danego projektu?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.1 pkt 5 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Komunikacie z dn. 12.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych, dostępnym na stronie https://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wyznaczenia-minimalnych-poziomow-kryterium-efektywnosci-zatrudnieniowej-dla-regionalnych-programow-operacyjnych/ oraz w piśmie z dn.10.09.2015 o nr. DZF.I.8510.33.2015.SK2 przekazało do zastosowania minimalne poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej dla następujących grup:

a) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%;
b) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39%;
c) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 33%;
d) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%;
e) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym) – 38%.

 
Top