Kiedy należy mierzyć wskaźnik efektywności zatrudnieniowej?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzy się w okresie do trzech miesięcy (rozumianych jako okres co najmniej 90 dni kalendarzowych), następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie.

Zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS. Przerwanie udziału w projekcie z powodu podjęcia pracy wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy również uznać za zakończenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej, pod warunkiem spełnienia postanowień niniejszego dokumentu. W przypadku uczestników, którzy zostali uwzględnieni we wskaźniku, a następnie powrócili do projektu i dzięki ponownemu uczestnictwu w projekcie podjęli zatrudnienie, należy skorygować ostateczną wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, aby uniknąć jego zawyżenia (wskaźnik mierzy ujętą procentowo liczbę osób identyfikowanych wg nr PESEL, a nie liczbę osób jako jednostek objętych wsparciem).

Aktualizując wskaźnik efektywności należy wykazywać uczestników w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. W przypadku niepodjęcia pracy przez uczestnika projektu, należy wykazać go nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy następujących po dniu zakończenia jego udziału w projekcie.

 
Top