Co w sytuacji, gdy nie zrekrutuję do projektu żadnej osoby w wieku 50+ (grupa ta występuje w Komunikacie MR i określono dla niej min. poziom efektywności zatrudnieniowej)? Czy będzie to skutkowało rozliczeniem projektu zgodnie z regułą proporcjonalno

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Nie, jeśli kryteria wyboru projektów nie stawiały wymogu profilowania wsparcia na tę grupę docelową, nie premiowały projektów skierowanych do tej grupy albo sam projektodawca nie określił grupy osób w wieku 50+ jako docelowej. Nie jest konieczne zapewnienie w projekcie przedstawicielstwa wszystkich grup osób dla których określone są minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej. Pomiar kryterium efektywności zatrudnieniowej jest obowiązkowy dla grup, które ostatecznie wystąpią w projekcie, zgodnie z założeniami kryteriów określonych w naborze wniosków lub założeniami projektodawcy wyrażonymi we wniosku o dofinansowanie.

 
Top