Co to jest kryterium efektywności zatrudnieniowej?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Jest to kryterium obowiązkowo występujące w projektach dotyczących aktywizacji zawodowej, mierzone wskaźnikiem informującym o odsetku uczestników projektu, którzy w wyniku objęcia wsparciem podjęli zatrudnienie (na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego) lub samozatrudnienie (z wyłączeniem osób, które w ramach projektu EFS otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej) w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.

Zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS. Przerwanie udziału w projekcie z powodu podjęcia pracy wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy również uznać za zakończenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej. 

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej (zarówno w ramach projektu, którego pomiar dotyczy, jak również w ramach innego projektu współfinansowanego z EFS, tj. wdrażanego przez inny podmiot).

Kryterium efektywności zatrudnieniowej (KEZ) mierzy się wg następującego wzoru:

liczba osób, które znalazły zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie
KEZ = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x100
liczba osób, które zakończyły udział w projekcie z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

 
Top