Czy można przewidzieć w projekcie zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego: nowego przeznaczonego pod zabudowę (karosowanego), przechodzonego przeznaczonego pod zabudowę (karosowanego) lub używanego?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Tak, o ile – zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu – będzie to samochód ratowniczo-gaśniczy niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych, a wyposażenie takiego samochodu będzie uwzględniało sprzęt służący do prowadzenia akcji ratowniczych. Efektem realizowanego projektu w ramach w/w Poddziałania ma być Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej wyposażona w samochód ratowniczo-gaśniczy.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że metoda pozyskania środka trwałego musi być zgodna z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Tym samym wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych zgodnie z w/w Wytycznymi są kwalifikowalne, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

  • sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
  • sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (a 10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
  • cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.
 
Top