Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Zgodnie z przywołanym dokumentem, w ramach Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza, pkt 9.1, wsparciem będą mogły zostać objęte projekty, polegające na budowie pasywnych budynków użyteczności publicznej (do których zaliczane jest schronisko dla bezdomnych zwierząt).

Przez taki budynek rozumie się budynek o ściśle określonych parametrach, dotyczących zapotrzebowania na energię oraz rozwiązaniach budowlanych i instalacyjnych, w którym komfort cieplny uzyskuje się przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie na poziomie 15 kWh/(m2 x rok), wykorzystując jedynie podgrzewane lub ochładzane powietrze zewnętrzne, dostarczane w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego. W takim przypadku wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla pasywnego budynku użyteczności publicznej nie powinien przekraczać 120 kWh/(m2 x rok). Jednocześnie komfort cieplny utrzymywany jest przy małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów ogrzewczych i klimatyzacyjnych. W sposób pasywny wykorzystywane są takie źródła ciepła, jak: osoby przebywające w budynku, urządzenia elektryczne czy promieniowanie słoneczne. Ponadto odpowiedni komfort cieplny w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych zapewnia dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Przegrody zewnętrzne budynku kształtuje się tak, aby zapewnić wysoką izolacyjność całej bryły budynku, tj. współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych nie większy niż 0,15 W/(m2 x K). Wymagane jest zastosowanie specjalnych pasywnych okien (oszklenie i ramy), dla których współczynnik U jest poniżej 0,80 W/(m2 x K), a współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g wynosi około 50%.

Zatem kwalifikowane do wsparcia będą tylko te budynki schroniska (i każdego innego budynku użyteczności publicznej), które łącznie spełniają obydwie przesłanki.

Należy ponadto zaznaczyć, iż ostateczny zakres wparcia w ramach Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza zostanie określony w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej, zatwierdzonym uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego.

 
Top