Czy wydatek związany z montażem wiat (ale także przeniesieniem skrzynek pocztowych, przeniesieniem wiat przystankowych, rozbiórką ogrodzeń oraz rozbiórką klombów) należy umieścić w kategorii kosztów „roboty budowlane”?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Wydatki związane z rozbiórką bądź przeniesieniem wiaty przystankowej będą uznane za kwalifikowalne w ramach przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. Natomiast koszty dotyczące budowy, zakupu bądź montażu nowych wiat przystankowych zostaną uznane jako wydatki niekwalifikowalne.

Pozostałych wskazanych elementów (tj. skrzynek pocztowych, ogrodzeń, klombów) nie można zaliczyć do infrastruktury technicznej. Tym samym ich przeniesienie bądź rozbiórka, związana jest z realizowanymi pracami budowlanymi i nie powinna być zaliczana do kategorii infrastruktura kolidująca.

 
Top