Czy można uznać za kwalifikowalne wydatki poniesione przed złożeniem wniosku, związane z wykonaniem, zwiększeniem w pozycji kosztorysowej, robót dodatkowych i uzupełniających do umowy podstawowej?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Koszty związane z wykonaniem robót dodatkowych i uzupełniających, wynikające z udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień publicznych dodatkowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, będzie można uznać za wydatki kwalifikowalne w przypadku ich zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 
Top