Jaki procentowy wkład własny Beneficjent powinien wykazać we wniosku o dofinansowanie i oświadczeniu o zabezpieczeniu środków na realizację projektu? Czy powinien przewidzieć współfinansowanie krajowe z budżetu państwa?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przedmiotowego Konkursu, maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR – 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Wobec powyższego minimalny udział wkładu własnego Wnioskodawcy wynosi 5% wydatków kwalifikowanych oraz 100% wydatków niekwalifikowanych projektu, przy czym nie wyklucza się możliwości finansowania wkładu własnego ze środków pochodzących z innych źródeł, np. ze środków krajowych budżetu państwa.

Tym samym Wnioskodawca, składając wniosek o dofinansowanie w ramach Konkursu, może ubiegać się maksymalnie o 95% dofinansowania (tj. 85% z EFRR + 10% z Budżetu Państwa), bądź inny poziom dofinansowania zgodnie z przygotowanym montażem finansowym.

 
Top