Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLD.05.02.00-IZ.00-10-001/21 w ramach Działania V.2 Gospodarka odpadami

Data publikacji: 16.07.2021 r.

Pytanie 1:

Zgodnie z zapisem kryterium pn. "Projekt jest zgodny z planami, dokumentami strategicznymi": W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z planami, dokumentami strategicznymi określonymi w punkcie 6 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla danego działania/poddziałania. Możliwe jest doprecyzowanie lub uzupełnienie katalogu planów, dokumentów strategicznych w Regulaminie konkursu.
Warunkiem wsparcia inwestycji dotyczących instalacji przeznaczonych do przetwarzania odpadów komunalnych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym uzgodnionym przez Ministra Środowiska będącym załącznikiem do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Warunek ten nie dotyczy instalacji do recyklingu odpadów, PSZOK, przedsięwzięć związanych z likwidacją tzw. dzikich wysypisk odpadów oraz z gospodarką odpadami zawierającymi azbest.
Czy dla działań związanych z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów komunalnych oraz z infrastrukturą służącą do sortowania odpadów, niezbędne jest ich uwzględnienie w ww. planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do wpgo?

Odpowiedź 1:

Przytoczony w pytaniu fragment SZOOP wskazuje precyzyjnie, które inwestycje nie muszą być wpisane do Planu Inwestycyjnego stanowiącego załącznik do WPGO. Tym sam dla działań związanych z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów komunalnych oraz z infrastrukturą służącą do sortowania odpadów niezbędne jest ich uwzględnienie w w/w planie inwestycyjnym.

Pytanie2:

Czy oczyszczalnia ścieków może ubiegać się o wsparcie na budowę wiaty do gromadzenia odpadów wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków jako stałego środka trwałego? Wiata stanowić będzie docelowo jeden z elementów planowanej modernizacji oczyszczalni pod kątem zagospodarowania osadu.

Odpowiedź 2:

Tak, jeżeli wskazany w pytaniu koszt wpisuje się w cel Działania V.2, choć jeden typ projektu określony w Regulaminie konkursu, a także realizuje min. jeden wskaźnik produktu dla tego Działania określony w Regulaminie konkursu. Należy mieć jednak na uwagę, że ostateczna ocena kwalifikowalności kosztów dokonywana jest dopiero na etapie oceny projektu.

Pytanie 3:

Jak należy rozumieć zapisy SZOOP Działanie V.2 pkt. 9. Typy projektów ppkt. 5: „kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarki odpadami innymi niż komunalne poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, promowanie ponownego użycia, wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu lub ostatecznego unieszkodliwiania odpadów” – czy jako odzysk kwalifikowane mogą być wydatki związane z budową instalacji do spalania osadu i odzysku energii? Nadmieniam, że oczyszczalnia wytwarza następujące odpady klasyfikowane jako nie niebezpieczne: Skratki – 19 08 01, Piasek – 19 08 02, Osad – 19 08 05.

Odpowiedź 3:

Nie, zgodnie z zapisami SZOOP w ramach Działania V.2 Gospodarka odpadami, niekwalifikowalne jest termiczne przekształcanie odpadów komunalnych.

Pytanie 4:

Czy w przypadku budowy PSZOK od podstaw w ramach naboru zostały określone minimalne wymogi co do zakresu elementów/infrastruktury jaka powinna zostać zaprojektowana na PSZOK? Jeżeli nie, to czy w trakcie oceny będzie to weryfikowane na podstawie odrębnych aktów prawnych? Jeżeli tak, to jakich?

Odpowiedź 4:

W dokumentacji konkursowej nie określono minimalnego zakresu elementów z jakich składać ma się PSZOK. Nie mniej jednak każda tego typu inwestycja musi być zgodna z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która to w art. 3 ust. 2 pkt. 6 wskazuje, że gminy „tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w pkt 5, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży”. Tym samym zapisy w/w ustawy będą główną podstawą oceny tego typu instalacji.

Pytanie 5:

Czy za kwalifikowalne będzie można uznać elementy PSZOK, które nie są wprost wskazane w zał. nr 5 do SZOOP, ale jednocześnie będą bezpośrednio związane z punktem
i prowadzoną na nim działalnością (w tym: rampy i podjazdy, obiekt hali technicznej w którym zostanie zlokalizowane m.in. stanowisko demontażu odpadów gabarytowych, budowa wiat magazynowych z boksami na odpady, waga samochodowa, utworzenie strefy edukacyjnej)?

Odpowiedź 5:

Jeżeli wskazane koszty są zgodne z realizowanym typem przedsięwzięcia i spełniają cel Działania V.2 to tak. Zaznaczyć należy, że koszty wyszczególnione w załączniku nr 5 do SZOOP stanowią katalogu otwarty.

Pytanie 6:

Czy w ramach wskazanej możliwość wyposażanie PSZOK dopuszczalne jest, aby zakres projektu obejmował wyłącznie zakup pojemników oraz wagi?

Odpowiedź 6:

Koszty poniesione w ramach zakupu pojemników oraz wagi mogą być jedynym kosztem kwalifikowalnym w projekcie, pod warunkiem że wpisują się w typ projektu inwestycje w zakresie infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, tworzyw sztucznych, papieru, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem, w tym także promowanie ponownego użycia oraz jeżeli spełnione zostaną wskaźniki określone w Konkursie.

Pytanie 7:

Czy można uznać za koszt kwalifikowalny budowę drogi dojazdowej do PSZOK, jako niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania i udostępnienia?

Odpowiedź 7:

Co do zasady, droga dojazdowa (droga klasy D) to najniższa z klas dróg publicznych, według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków kwalifikowalne w ramach tego działania są „drogi dojazdowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu”. Nie mniej jednak, katalog ten dotyczy wszystkich typów inwestycji wskazanych w konkursie, a droga dojazdowa kwalifikowalna jest tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu. Tym samym do uznania za kwalifikowalne kosztów dotyczących drogi dojazdowej do PSZOK konieczne jest szczegółowe wykazanie i uzasadnienie związku tych kosztów z realizacją projektu polegającego na stworzeniu takiego punktu.
Zaznaczyć należy przy tym, że ostateczna weryfikacja kosztów dokonywana będzie na etapie oceny projektu.

Pytanie 8:

Czy w którymś z typów projektów możliwe jest dofinansowanie wykonania instalacji do spalania odpadów oraz zakupu specjalistycznego środka transportu do odpadów selektywnie zebranych?

Odpowiedź 8:

W ramach działania nie przewiduje się termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Do wydatków kwalifikowalnych specyficznych dla działania zaliczamy między innymi wydatki związane z realizacją projektu, w tym nabycie przenośnych środków trwałych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury lub podnoszących jej wydajność (np. specjalistyczne samochody, kontenery i pojemniki na odpady). Do wydatków niekwalifikowalnych zalicza się natomiast zakup samochodów osobowych.

Pytanie 9:

Czy kwalifikowalny byłby wyłączny zakup pojemników na odpady zbierane selektywnie ulokowanych poza PSZOK na terenie gminy? Jeżeli tak, to w ramach którego typu projektu?

Odpowiedź 9:

Zakup pojemników na odpady zbierane selektywnie ulokowane na terenie gminy, poza PSZOK, nie może być jedynym wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie.

Pytanie 10:

Czy w ramach typu projektu "inwestycje w zakresie infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, tworzyw sztucznych, papieru, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia", w ramach którego Wnioskodawca zaplanował inwestycję dotyczącą PSZOK, jako koszt kwalifikowany można uwzględnić następujące wydatki:

  1. na zakup prasy do prasowania selektywnie zebranych odpadów przechowywanych na PSZOK objętym projektem, np. plastiku oraz
  2. na zakup wózka widłowego do przemieszczania selektywnie zebranych odpadów w obrębie PSZOK objętego projektem?

Odpowiedź 10:

Wymienione wydatki (prasa oraz wózek widłowy) będą wydatkiem kwalifikowalnym w ramach typu projektu "inwestycje w zakresie infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, tworzyw sztucznych, papieru, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia".
Ponadto typ projektu wskazuje na konieczność prowadzenia działań edukacyjnych. Dokumentacja konkursowa nie zawiera katalogu działań, które mają być przeprowadzone w ramach promocji.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że ostateczna ocena kwalifikowalności wydatków będzie możliwa na etapie weryfikacji złożonego wniosku o dofinansowanie i będzie dokonywana przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o szczegółowe informacje zawarte w formularzu wniosku i załącznikach.

Pytanie 11:

Czy w ramach naboru RPLD.05.02.00-IZ.00-10-001/21 inwestycje muszą być wpisane do dokumentu - planu inwestycyjnego stanowiącego załącznik do Woj. Planu Gospodarki Odpadami:\

  1. załącznika do uchwały Sejmiku Woj. Łódzkiego XL/502/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.czy
  2. projektu załącznika nr 1 do planu gospodarki odpadami dla woj. łódzkiego na lata 2019 – 2025 z uwzględnieniem lat 2026 – 2031

W którym przypadku warunek zgodności z planem inwestycyjnym będzie spełniony?

Odpowiedź 11:

Inwestycje muszą być wpisane do załącznika do uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XL/502/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.

Pytanie 12:

Czy mikro przedsiębiorca może zrealizować projekt polegający na budowie hali i zakupie samochodu specjalistycznego w ramach typu projektu: inwestycje w zakresie infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: papieru? Projekt nie przewiduje zakupu instalacji w zakresie przetwarzania odpadów z papieru, gdyż przedsiębiorca takie instalacje już posiada.

Odpowiedź 12:

Przedsiębiorca może złożyć wniosek na powyższy zakres, jednak na ocenie merytorycznej może najwięcej punktów może otrzymać za efektywność kosztową projektu, wyliczaną na postawie planowanych mocy przerobowych instalacji w projekcie oraz inwestycje dotyczące instalacji w zakresie przygotowania do recyklingu odpadów i instalacji w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych. W związku z powyższym realizacja projektu
w zakresie budowy hali i zakupu samochodu specjalistycznego może być niewystarczająca, aby otrzymać wymaganą liczbę punktów na ocenie merytorycznej.

Pytanie 13:

Czy w ramach konkursu przewidziano limity minimalnej oraz maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych/ dofinansowania w zakresie budowy PSZOK?

Odpowiedź 13:

Limity zostały określone w ramach kryterium formalnego nr 29 Demarkacja między poziomem regionalnym a krajowym. Ocenie podlega czy inwestycja w zakresie PSZOK nie przekracza 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych i czy PSZOK planuje obsługiwać do 20 000 mieszkańców (limity dotyczą 1 PSZOK-u).

 

 
Top