Czy beneficjent będzie mógł nadal zlecać jednemu podmiotowi produkcję i emisję programu telewizyjnego w ramach kwalifikowalności wydatków na promocję projektu?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Należy mieć na uwadze, że aby dany wydatek mógł zostać uznany za kwalifikowalny w ramach projektu powinien między innymi zostać dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. g i h ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie, a także zakup czasu antenowego. Tym samym wybór wykonawcy usługi związanej z produkcją i emisją programu telewizyjnego, nie wymaga stosowania tej ustawy. Nie wymaga także zachowania zgodności z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Niemniej jednak w tej chwili MIiR rekomenduje stosowanie trybów konkurencyjnych zdefiniowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych do zlecania usług dotyczących nabywania, opracowania, produkcji lub koprodukcji materiałów programowych.

 
Top