Czy droga krajowa nr 91 na odcinku Tuszyn-Piotrków Trybunalski jest częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)?

Data publikacji: 08.02.2016 r.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ograniczone wsparcie będą mogły uzyskać inwestycje dotyczące dróg lokalnych (gminnych lub powiatowych) pod warunkiem, że zapewniają konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T. W praktyce, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 czerwca 2015 r., mowa jest o połączeniach z siecią autostrad lub dróg ekspresowych w Polsce. Przez „bezpośrednie połączenie” należy rozumieć połączenie z istniejącą lub budowaną autostradą lub drogą ekspresową przez węzeł na autostradzie lub drodze ekspresowej, wraz z budową takiego węzła lub połączenie z istniejącym węzłem.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż droga krajowa nr 91 na odcinku Tuszyn-Piotrków Trybunalski nie jest częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), a co za tym idzie inwestycje realizowane na drogach lokalnych zapewniających połączenie z tą drogą nie będą mogły uzyskać dofinansowania w ramach Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne.

 
Top