Czy w ramach wydatków poniesionych na przygotowanie projektu (do 3,5% kosztów kwalifikowalnych) zostanie uznany za kwalifikowalny wydatek poniesiony na realizację badań marketingowych celem dostarczenia aktualnych danych o popycie do studium wykonaln

Data publikacji: 08.02.2016 r.

Kwalifikowalność wydatków związanych z realizacją badań marketingowych dotyczących analizy popytu dla komunikacji miejskiej w kontekście przygotowania Studium Wykonalności jest zasadna, jeżeli badania te będą podstawą dla prawidłowego przygotowania Studium Wykonalności stając się załącznikiem do przedmiotowego Studium Wykonalności.

 
Top