Czy w ramach wydatków związanych z biletomatami można będzie ogłosić przetarg na zakup urządzeń wraz z ich późniejszą kilkuletnią kompleksową opieką eksploatacyjną przez producenta (w tym niezbędna konserwacja podzespołów,kolekcja i uzupełnienie gotó

Data publikacji: 08.02.2016 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wydatki dotyczące zakupu biletomatów należy uznać za wydatki kwalifikowalne. Jednocześnie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki operacyjne, czyli ponoszone w fazie eksploatacji inwestycji są niekwalifikowalne. Tym samym wydatki związane z obsługą zakupywanych biletomatów należy uznać za wydatki niekwalifikowalne.

 
Top