Czy w ramach wydatków związanych z infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów i/lub z zakresu inteligentnych systemów transportowych zostanie uznany za kwalifikowalny wydatek na instalację monitoringu wizyjnego na przystankach autobusowych?

Data publikacji: 08.02.2016 r.

Tak, o ile zostanie uzasadniona ich niezbędność dla projektu jako wydatków powiązanych z inteligentnymi systemami transportu na potrzeby komunikacji zbiorowej w ramach systemu zarządzania transportem publicznym na terenie miasta oraz zapewnieniem ich zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 
Top