Czy w przypadku projektu objętego pomocą publiczną należy stosować przepisy o generowaniu dochodu?

Data publikacji: 31.08.2016 r.

To zależy czy ma zastosowanie jedno z wyłączeń spod zasad dotyczących projektów generujących dochód:
Art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 określa zasady obliczania dofinansowania dla projektów generujących dochód. Zgodnie z art. 61 ust. 7 rozporządzenia nr 1303/2013, nie stosuje się przepisów dotyczących projektów generujących dochód m.in. w przypadku operacji, których całkowity koszt kwalifikowalny, przed zastosowaniem przepisów dotyczących projektów generujących dochód, nie przekracza 1 000 000 euro.

Jeśli powyższe wyłączenie ze względu na wartość kosztów kwalifikowalnych nie ma zastosowania, to z art. 61 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013 wynika, iż przepisów dotyczących projektów generujących dochód nie stosuje się również do operacji, dla których wsparcie stanowi:
a) pomoc de minimis;
b) zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa dla MŚP, gdy stosuje się limit w zakresie dopuszczalnej intensywności lub kwoty pomocy państwa;
c) zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa, gdy przeprowadzono indywidualną weryfikację potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

Najwięcej wątpliwości interpretacyjnych budzi zapis z lit. c) o „indywidualnej weryfikacji potrzeb”. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie znajdują się w odpowiedzi na pytanie nr 5 w „Najczęściej zadawanych pytaniach” do Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 opublikowanych na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/

Wynika z niej, że jakakolwiek forma pomocy publicznej, w przypadku której konieczne jest  indywidualne zbadanie potrzeb w zakresie finansowania będzie spełniała przedmiotowy warunek, o  ile wymóg takiego badania wynika wprost z przepisów w zakresie pomocy publicznej. Do takich form pomocy zaliczono m.in. pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego opartą o art. 53 ust. 6 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, czy też pomoc inwestycyjną na infrastrukturę lokalną na podstawie art. 56 ust. 6. Więcej informacji o innych podstawach prawnych zawiera ww. odpowiedź w „Najczęściej zadawanych pytaniach” do Wytycznych.

Przykładowo więc: w przypadku projektu o wartości kosztów kwalifikowalnych powyżej 1 mln euro ubiegającego się o regionalną pomoc inwestycyjną duży przedsiębiorca będzie musiał, oprócz przepisów dotyczących pomocy publicznej, zastosować przepisy o generowaniu dochodu. Do takiej bowiem sytuacji nie ma zastosowania żadne z wyłączeń z art. 61 ust. 8. Natomiast gdyby przedsiębiorca należał do małych lub średnich przedsiębiorstw, to znalazłoby zastosowanie wyłączenie z art. 61 ust. 8 lit.b) i nie trzeba byłoby stosować zasad dotyczących generowania dochodu.

Jeżeli żadne z ww. wyłączeń nie znalazło zastosowania i trzeba zweryfikować projekt z pomocą publiczną pod kątem zasad dotyczących generowania dochodu, należy:
1) zweryfikować, czy projekt generuje dochód, tj. czy zdyskontowane przychody projektu przewyższają zdyskontowane koszty operacyjne i odtworzeniowe projektu. Na etapie identyfikacji projektu jako generującego dochód należy pominąć kwestię kosztów inwestycyjnych, jak również wartości rezydualnej. Należy przy tym pamiętać, że jeśli projekt będzie generować oszczędności kosztów operacyjnych, to należy takie oszczędności traktować jako dochód, o ile nie zostaną one skompensowane równoważnym obniżeniem dotacji na działalność operacyjną.
2) Jeżeli projekt nie generuje dochodu – należy wyliczyć wartość dofinansowania tylko na podstawie przepisów o pomocy publicznej.

Jeżeli projekt generuje dochód, należy:
a) wyliczyć maksymalną wartość dofinansowania stosując metodę luki w finansowaniu lub metodę zryczałtowanych stawek dochodów (zależnie od zapisów pkt. 21 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla danego działania/poddziałania). Po określeniu kosztów kwalifikowalnych skorygowanych o wskaźnik luki, do wyliczenia maksymalnego możliwego dofinansowania należy zastosować maksymalną wielkość dofinansowania określoną dla danego naboru (najczęściej będzie to 85%),
b) wyliczyć wartość dofinansowania na podstawie przepisów o pomocy publicznej, pamiętając o kwestii kumulacji z inną ewentualną pomocą publiczną,
c) zweryfikować, czy wyliczona w lit.b) wartość pomocy publicznej nie przekracza wartości wyliczonej w lit. a). Jeśli przekracza, to należy odpowiednio pomniejszyć wartość dofinansowania (porównaj zapisy rodz. 7.7  pkt. 12 i rozdz. 7.8 pkt. 5 Wytycznych).

 
Top