Czy istnieje obowiązek dyskontowania pomocy publicznej udzielanej w formie dotacji z EFRR w ramach RPO WŁ?

Data publikacji: 31.08.2016 r.

Zgodnie z art. § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194 poz. 1983 z późn. zm.),  w przypadku gdy pomoc jest rozłożona w czasie, np. gdy dotacja jest przekazywana w transzach, przy obliczaniu Ekwiwalentu Dotacji Brutto (EDB) uwzględnia się zdyskontowaną kwotę tej pomocy. Jednakże zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażonym w piśmie znak: DDO-52-93(3)/11/MGr z dnia 25 lipca 2011 r. wymóg dyskontowania pomocy odnosi się wyłącznie do pomocy, w przypadku której od samego początku, z założenia, wypłata będzie następowała w częściach, w określonych momentach lub będzie ona wypłacona w całości po upływie określonego czasu, a terminy wypłat nie będą zależne od przedsiębiorcy. Jest to tzw. pomoc z założenia rozłożona w czasie. Wówczas w celu obliczenia EDB należy zastosować wyłącznie stopę dyskontową obowiązującą w dniu udzielenia pomocy, tj. podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Zmiana stopy dyskontowej w trakcie realizacji projektu nie powoduje zmiany EDB. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy w wyniku zmiany harmonogramu realizacji płatności pojawia się konieczność przeliczenia EDB. Zatem w przypadku ponownego ustalania wartości pomocy (według zaktualizowanego harmonogramu wypłat) zastosowana powinna być stopa dyskontowa obowiązująca w dniu udzielenia pomocy.
Natomiast w przypadku pomocy charakteryzującej się rozłożeniem w czasie, ale nie takim, o jakim jest mowa w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, nie jest konieczne dyskontowanie pomocy. Taka sytuacja ma miejsce, gdy harmonogram przekazywania kolejnych transz dotacji przewidziany w umowie o dofinasowanie nie jest sztywny i nie podlega bezwzględnej realizacji. Może on bowiem ulec zmianie w wyniku decyzji samego beneficjenta lub innych niezależnych od niego okoliczności wpływających na tempo realizacji inwestycji. Płatności są w takim przypadku realizowane na podstawie wniosków o płatność, które mogą być przedkładane wcześniej i dotyczyć innych kwot niż wynikałoby to z harmonogramu. Taka sytuacja występuje w ramach RPO WŁ. Oznacza to, iż EDB tak udzielanej pomocy równa się wartości nominalnej pomocy, czyli całkowitej kwocie dofinansowania projektu.

 
Top