Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu z Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii (RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16)

Data publikacji: 22.08.2016 r.

       
1. Czy w ramach naboru RPLD.04.01.02-IŻ.00-10-001/16 można realizować projekty polegające na instalacji kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych? Instalacje przez okres trwałości projektu pozostaną własnością gminy. Wytworzona w instalacjach ciepła woda użytkowa zostanie w całości wykorzystana w gospodarstwie domowym przez domowników. Nie będzie użytkowana na cele działalności gospodarczej. Cel projektu będzie zgodny z ustawą o samorządzie gminnym – ochrona środowiska naturalnego.

2. Czy w ramach naboru RPLD.04.01.02-IŻ.00-10-001/16 można realizować projekty polegające na instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych? Instalacje przez okres trwałości projektu pozostaną własnością gminy. Wytworzona energia będzie magazynowana w sieci energetycznej i będzie uzupełnieniem dla energii zużywanej w budynku prywatnym na cele bytowe. Nie będzie użytkowana na cele działalności gospodarczej. Cel projektu będzie zgodny z ustawą o samorządzie gminnym – ochrona środowiska naturalnego.

3. Czy w ramach dwóch w/w instalacji wystąpi pomoc publiczna? Instalacje pozostaną przez okres trwałości własnością gminy. Instalacje fotowoltaiczne nie wyprodukują więcej energii niż potrzebne będzie przez gospodarstwo domowe. Nie nastąpi więc przysporzenie na rzecz kogokolwiek. Nie nastąpi przysporzenie w pieniądzu na rzecz gminy, czy gospodarstwa domowego. Dzięki energii odnawialnej nastąpią oszczędności w bilansie energetycznym gospodarstw domowych i znaczne zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytania w sprawie zamiaru złożenia wniosku aplikacyjnego na realizację projektu w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii RPO WŁ na lata 2014-2020 informuję, iż w ramach naboru RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 możliwe jest realizowanie projektów polegających na instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.  
Jednocześnie w odniesieniu do pytania trzeciego informujemy, iż weryfikacja występowania pomocy publicznej dokonywana jest na etapie oceny formalnej, po przedłożeniu pełnej dokumentacji projektowej. Ponadto informuję, iż przy analizowaniu występowania pomocy publicznej należy wziąć pod uwagę zapisy art. 3 i 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, 2365, z późn. zm.).

4. Czy obliczenia redukcji emisji należy wykonać zbiorczo dla wszystkich instalacji objętych wnioskiem, czy indywidualnie do każdego projektu obiektu z osobna?

Odpowiedź

Mając na uwadze zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna należy stwierdzić, iż dla Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii nie występuje procentowy warunek redukcji emisji. Tym samym określenie redukcji emisji na potrzeby spełnienia kryterium merytorycznego lub w celu określenia wartości wskaźnika adekwatnego dla danego projektu może nastąpić poprzez podanie łącznej wartości redukcji dla wszystkich obiektów objętych wnioskiem o dofinansowanie projektu.

5. Według jakich wskaźników należy wyliczyć emisję zanieczyszczeń?

6. Według jakich wskaźników należy wyliczyć emisję zanieczyszczeń pyłu PN 10 i PN 2,5. Zgodnie z opracowaniem KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej  do 5 MW” Warszawa, styczeń 2015 dla spalania poszczególnych paliw podane są wskaźniki pyłu zawieszonego całkowitego (TSP) bez rozdziału na pył PN 10 i Pn 2,5 czy w związku z tym instytucja dofinansowująca uzna obliczenia dla pyłu całkowitego jako wystarczające bez rozdziału na pył PN 10 i PN 2,5. W przypadku innych metod założeniowych prosimy o podanie jakie wskaźniki mają zostać przyjęte do obliczeń zanieczyszczeń pyłu?

Odpowiedź

W obliczeniach redukcji pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 możliwe jest korzystanie ze wskaźników opartych o dokument Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)- program EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) pod nazwą „EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013” – Part B, 1.A.4 Small combustion, który zawiera wskaźniki emisji zarówno dla pyłu PM2,5 jak i PM10. Z uwagi na fakt, iż wskazany dokument jest sporządzony w języku angielskim, proponuje się skorzystanie ze wskaźników emisji zanieczyszczeń służących do wyznaczenia efektu ekologicznego przetransponowanych do wniosku o udostępnienie środków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”  dostępnego na stronie https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza/nabor-wnioskow-2015-dla-czesci-2/.

7. Czy redukcja emisji ma zostać określona w odniesieniu do redukcji spalania węgla, czy w odniesieniu do redukcji spalania rzeczywistych typów paliw?

Odpowiedź

Redukcję emisji należy określić w odniesieniu do rzeczywistych typów paliw spalanych obiekcie wchodzącym w skład przedmiotowego projektu.

8. Czy deklaracja uczestnictwa w projekcie podpisana przez wszystkich właścicieli nieruchomości, zawierająca w swojej treści klauzulę o udostępnieniu nieruchomości na cele budowlane, związane z zakupem i montażem pompy ciepła oraz regulująca szereg innych zasad związanych z udziałem w projekcie, w tym zawierająca akceptację regulaminu projektu będzie wystarczającym dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w myśl załącznika nr 10 do wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź

Deklaracja uczestnictwa w projekcie podpisana przez wszystkich właścicieli nieruchomości, zawierająca w swojej treści klauzulę o udostępnieniu nieruchomości na cele budowlane związane z zakupem i montażem pompy ciepła oraz regulująca szereg innych zasad związanych z udziałem w projekcie, w tym zawierającą akceptację regulaminu projektu  będzie wystarczającym dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w myśl załącznika nr 10 do wniosku o dofinansowanie projektu.

9. Czy w przypadku, gdy projekt będzie obejmował ok. 300 nieruchomości prytwanych gmina w ramach ww. załącznika nr 10 może złożyć jedno zbiorcze oświadczenie o prawie do dysponowania tymi nieruchomościami z wyszczególnieniem poszczególnych działek, czy zobowiązana jest złożyć osobne oświadczenie dla każdej nieruchomości?

Odpowiedź

Wnioskodawca może złożyć w ramach załącznika nr 10 do wniosku o dofinansowanie projektu jedno zbiorcze oświadczenie o prawie do dysponowania więcej niż jedną nieruchomością ( z wyszczególnieniem poszczególnych działek).

10. Czy w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych u osób prywatnych, które to panele będą należeć do gminy, może być prowadzona działalność gospodarcza, lub rolnicza? Czy tego typu sytuacja podlega pod pomoc publiczną, czy nie? Czy istnieje ryzyko pomocy publicznej na II poziomie?

Odpowiedź

W ramach naboru RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 możliwe jest realizowanie projektów polegających na instalacji paneli (ogniw) fotowoltaicznych u osób prywatnych.
Jednocześnie w odniesieniu do pytania dotyczącego występowania pomocy publicznej informuję, iż weryfikacja występowania w/w pomocy publicznej dokonywana jest na etapie oceny formalnej, po przedłożeniu pełnej dokumentacji projektowej. Niemniej jednak w opinii Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego opisywany przypadek podlega pod przepisy o pomocy  publicznej, w tym pomocy udzielanej na II poziomie. Należy przy tym zaznaczyć, iż pomoc taka może być udzielana jedynie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.  Ponadto informuję, iż przy analizowaniu występowania pomocy publicznej należy wziąć pod uwagę zapisy art. 3 i 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, 2365, Dz. U. z 2016 r. poz.925).

11. Czy wykonanie otworu geotermalnego z budową systemu uzdatniania wody oraz wymiennikowni z urządzeniami służącymi rozdzielni ciepła w celu zapewnienia ogrzewania planowanego kompleksu hotelowo – rekreacyjnego spełniać będzie kryterium wykonalności technicznej projektu? Obecnie wnioskodawca posiada obiekt użytkowy i planuje w ciągu dwóch lat rozbudować go?

Odpowiedź

Kryterium „wykonalność techniczna/technologiczna projektu” należy do kryteriów merytorycznych dostępu, których ocena dokonywana jest przez członków Komisji Oceny Projektów będących ekspertami.  W ramach kryterium „wykonalność techniczna/technologiczna projektu” ocenie podlegać będzie złożona przez Wnioskodawcę dokumentacja techniczna (projekt budowlany i opis techniczny/program funkcjonalno-użytkowy) oraz następujące elementy:

  • czy opis cech proponowanych technologii, elementów inwestycji, parametrów technicznych inwestycji  jest poprawny;  czy  opisane  niezbędne  rodzaje  czynności,  materiałów  i  usług  wystarczą  do  osiągnięcia  produktów projektu;  dokonywana  jest również ocena wybranej technologii,  przyjętych  rozwiązań  w  zakresie  konstrukcji  i urządzeń  powstałych  i  zakupionych  w  ramach  projektu  z  uwzględnieniem  trwałości  produktów  otrzymanych  w wyniku jego realizacji oraz ich funkcjonowania, co najmniej w okresie referencyjnym; czy proponowane rozwiązania biorą pod  uwagę szybkie starzenie  się ekonomiczne urządzeń oprogramowania i zapewniają funkcjonowanie majątku przynajmniej w okresach referencyjnych;
  • wykonalność projektu według planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, złożoności procedur przetargowych, innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu;
  • czy przyjęte rozwiązania techniczne/technologiczne są, co najmniej zgodne zobowiązującymi standardami w danym zakresie, czy są zgodne z wymogami prawa, między innymi z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż o tym czy dane kryterium merytoryczne zostało spełnione czy tez nie zostało spełnione decydują członkowie Komisji Oceny Projektów tzw. eksperci zewnętrzni dokonujący oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów.

12. Planowany harmonogram realizacji inwestycji zakłada jego etapowanie. W pierwszym etapie wykonany zostanie odwiert o charakterze badawczym, a następnie jego przystosowanie w drugim etapie do dalszego wykorzystania gospodarczego. Po pierwszym etapie kamieniem milowym realizowanego przedsięwzięcia będzie wykonanie analizy uzyskiwanej ze złoża wody pod kątem jej mineralizacji i wartości cieplnych. W przypadku sytuacji, że dalsza realizacja inwestycji ze względu na brak korzyści ekonomicznych zostałaby zaniechana (za wysokie koszty uzdatniania wody, bądź za niska jej temperatura), a w konsekwencji brak osiągnięcia zakładanego kamienia milowego, czy zwrotowi podlegałaby ta część dofinansowania wykorzystana przy budowie odwiertu badawczego w etapie pierwszym?

Zgodnie z zapisami § 25 umowy o dofinansowanie:
•    Instytucja Zarządzająca rozwiązuje umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy:
Zgodnie z zapisami § 25 umowy o dofinansowanie:
1.    Instytucja Zarządzająca rozwiązuje umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy:
1) na etapie realizacji Projektu, jego kontroli lub w okresie trwałości Projektu stwierdzono, iż zmienił się cel Projektu lub stwierdzono podstawy udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej;
2) Beneficjent nie poinformował o zmianie albo nie uzyskał akceptacji, o których mowa § 24 ust. 3 albo w § 28 umowy;

2. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy:
1) Beneficjent lub Partnerzy dopuścił/li się nieprawidłowości finansowych, w szczególności wykorzysta/ją przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową
2) w zakresie postępu rzeczowego Projektu stwierdzi, że zadania nie są realizowane lub ich realizacja w znacznym stopniu odbiega od umowy;

3. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej o rozwiązaniu umowy, o którym mowa w ust. 1 lub 2 albo o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 3 Instytucja Zarządzająca złoży w terminie 45 dni od stwierdzenia przyczyn uzasadniających to oświadczenie.
Należy mieć na uwadze, iż w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie zgodnie z zapisami § 27 w/w umowy:
1.    Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego IZ/BGK.
•    Czy w przypadku przedsiębiorcy podłączonego do sieci energetycznej i ciepłowniczej obsługiwanej przez zewnętrznego dystrybutora np. PGE kryteria merytoryczne szczegółowe nr 6,7,8 i 9 dotyczące efektu ekologicznego dotycząc danego przedsiębiorcy, czy też nie? Jeżeli powyższe kryteria nie dotyczą danego przedsiębiorcy to czy maksymalna liczba punktów do zdobycia zostanie pomniejszona o punktację możliwą do zdobycia zostanie pomniejszona o punktację możliwą do zdobycia w ich ramach (ma to istotny wpływ na procentowy wynik oceny projektu i próg warunkujący pozytywną ocenę merytoryczną)?
Kryteria merytoryczne szczegółowe:
•    Efekt ekologiczny – redukcja CO2;
•    Efekt ekologiczny – redukcja pyłu zawiesinowego PM 10;
•    Efekt ekologiczny – redukcja pyłu zawiesinowego PM 2,5;
•    Efekt ekologiczny – redukcja benzo(a)pirenu;
w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii dotyczą tylko tych Wnioskodawców, którzy emitowali wcześniej w/w zanieczyszczenia. W takim przypadku maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny merytorycznej zostanie pomniejszona o punkty wskazane w kryteriach, które nie dotyczą Wnioskodawcy.

13. Czy w przypadku inwestycji zakładającej wyłącznie sprzedaż wytworzonej energii z OZE do sieci dystrybucyjnej, kryteria merytoryczne szczegółowe nr 6,7,8 i 9 dotyczą przedsiębiorcy jeżeli prowadzi on w innej lokalizacji odrębną działalność (nie związaną z OZE), w której wykorzystuje energię związaną z emisją CO2, PM 10, PM 2,5 i bezo(a)pirenu?

Odpowiedź

W zakresie kryteriów dotyczących redukcji emisji zanieczyszczeń w ramach działania IV.1 weryfikacji podlegać będzie, czy wnioskodawca przedstawił we wniosku o dofinansowanie redukcję danego rodzaju zanieczyszczenia  w stosunku procentowym do średniej rocznej emisji generowanej przez wnioskodawcę w ciągu ostatnich trzech lat. Jeśli wnioskodawca nie może wykazać poziomu emisji zanieczyszczeń z ostatnich 3 lat, należy podać poziom redukcji emisji zanieczyszczeń w stosunku do emisji generowanej przez wnioskodawcę w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie. W pozostałych przypadkach projekt otrzyma 0 punktów.

Tym samym niezbędna jest weryfikacja, czy realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń dotychczas emitowanych przez wnioskodawcę. Jeśli w opisywanym przypadku zainstalowanie przez wnioskodawcę urządzenia służącego produkcji energii z OZE nie przyczyni się do zmniejszenia dotychczasowej emisji zanieczyszczeń przez wnioskodawcę, wówczas projekt nie powinien być oceniany pod kątem kryteriów dotyczących efektu ekologicznego.
W odniesieniu do lokalizacji inwestycji objętej projektem należy zaznaczyć, że kryterium nie odnosi się do miejsca realizacji inwestycji, ale do osiągniętego dzięki projektowi efektu ekologicznego. W związku z powyższym należy zbadać, czy zainstalowanie urządzenia do produkcji energii z OZE przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez wnioskodawcę (powinno to zostać odpowiednio udowodnione przez wnioskodawcę zgodnie z zapisami kryteriów). Dopuszczalna jest więc sytuacja, w której przykładowo wnioskodawca, po zainstalowaniu urządzenia produkującego energię z OZE w jednej lokalizacji, przenosi swoją dotychczasową działalność z innej lokalizacji (w której następowała emisja zanieczyszczeń) do tej, w której zastosował OZE. I wówczas następuje zmniejszenie dotychczasowej emisji zanieczyszczeń generowanej przez wnioskodawcę.  
   

14. Czy będzie kwalifikował się do dofinansowania projekt polegający tylko na zakupie i montażu w istniejących budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta Skierniewice kolektorów słonecznych? Uczestnikami projektu byłyby osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie miasta, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością.

Odpowiedź

Projekt polegający jedynie na zakupie i montażu kolektorów słonecznych w istniejących budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta Skierniewice będzie kwalifikował się do dofinansowania.

15. W regulaminie konkursu zamkniętego określono, że wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała limitu w zakresie energii słonecznej 2MWe/MWth. Czy w związku z tym zapisem należy przyjąć, że zsumowana moc dotyczy wszystkich przewidzianych do montażu w projekcie kolektorów słonecznych (różne lokalizacje na terenie całego miasta, łącznie)?

Odpowiedź

Limity określone w Działaniu IV.1 Odnawialne źródła energii RPO WŁ na lata 2014-2020 dotyczą łącznej mocy zainstalowanej wszystkich urządzeń lub instalacji do produkcji energii elektrycznej albo cieplnej wspartych w ramach całego projektu (bez względu na liczbę lokalizacji). W celu poprawnego wyliczenia wielkości mocy w ramach projektu należy więc zsumować wartość mocy wszystkich urządzeń lub instalacji, które zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy w ramach projektu planowana jest budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, jak również budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych wskazane limity łącznej mocy zainstalowanej powinny być sumowane osobno dla energii cieplnej i energii elektrycznej. Przy określaniu wartości łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej należy sugerować się maksymalnymi wskazaniami określonymi przez producenta.  


16. Czy w załączniku dot. zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji projektu można jako źródło finansowania wskazać środki własne uczestników projektu? Czy wystarczającym potwierdzeniem zabezpieczenia środków na dzień złożenia wniosku będą deklaracje uczestników, w których zobowiązują się do ponoszenia kosztów do 15% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji kosztów podatku VAT oraz innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem? Uczestnicy będą zobowiązani dokonać wpłaty wkładu własnego w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy uczestnictwa w projekcie (umowy zostaną podpisane po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu). Czy w tym przypadku konieczne jest jednak wskazanie w oświadczeniu środków zabezpieczonych w budżecie miasta, a na dzień złożenia wniosku miasto musi mieć wpisane zadanie do budżetu z zabezpieczoną kwotą w wysokości wkładu własnego dla wydatków kwalifikowanych i koniecznych do poniesienia kosztów niekwalifikowanych?

Odpowiedź


Zgodnie z dokumentacją konkursową wkład własny na realizację inwestycji zabezpiecza Wnioskodawca. W przypadku projektów partnerskich wkład własny zabezpieczony jest zgodnie z zapisami umowy o partnerstwie.


17. Pytanie dot. załącznika nr 16 – Wnioskodawcą projektu polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych będzie Miasto Skierniewice, natomiast uczestnikami projektu będą osoby fizyczne zamieszkałe na terenie miasta, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością. Potencjalni uczestnicy będą brać udział w projekcie na podstawie złożonej deklaracji uczestnictwa i umowy użyczenia („użyczający” na okres realizacji i trwałości projektu użycza do bezpłatnego używania część dachu lub ściany oraz część wewnętrzną budynką mieszkalnego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania instalacji i jego prawidłowego funkcjonowania). Po zakończeniu okresu użyczenia zostanie przeniesione prawo własności instalacji na użyczającego. W związku z powyższym, czy w tym wypadku można uznać, że wnioskodawca produkuje energię na potrzeby własne i załącznik nr 16 go nie dotyczy?

Odpowiedź

W opisywanym przypadku Wnioskodawca nie ma obowiązku przedkładać załącznika nr 16.

 
Top