Wyjaśnienia dotyczące kryteriów odnoszących się do efektu ekologicznego w ramach działania IV.1 Odnawialne źródła energii

Data publikacji: 23.08.2016 r.

W związku z pytaniami dotyczącymi weryfikacji projektów, o których dofinansowanie wnioskuje gmina, w oparciu o kryteria odnoszące się do efektu ekologicznego w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kryteria merytoryczne szczegółowe nr 6, 7, 8, 9) przedstawiamy następujące wyjaśnienia.

Kryteria dotyczące efektu ekologicznego dotyczą wnioskodawców, którzy emitowali wcześniej zanieczyszczenia określone w danym kryterium. W sytuacji, w której wcześniej nie występowała emisja zanieczyszczeń, ocena projektu w odniesieniu do tych kryteriów nie będzie dokonywana.

W związku z powyższym weryfikacji w ramach projektu podlega, czy zainstalowanie urządzenia do produkcji energii z OZE przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń generowanych przez wnioskodawcę. Należy mieć jednak na uwadze, iż badanie to odbywa się w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia realizowanego w ramach danego projektu. Tym samym dla oceny projektu niezbędne jest wskazanie we wniosku o dofinansowanie dotychczasowych instalacji służących do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej albo energii cieplnej, jak również urządzeń produkujących energię z OZE, które zostaną zainstalowane w ramach projektu.
W przypadku projektów, o których dofinansowanie wnioskuje gmina, należy brać pod uwagę emisję zanieczyszczeń generowaną nie na terenie całej gminy, ale emisję z konkretnych instalacji, wskazanych we wniosku o dofinansowanie, która zmniejszy się dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Kryteria dotyczące efektu ekologicznego powinny więc być oceniane przykładowo w odniesieniu do:

  • dotychczas wykorzystywanej do produkcji energii instalacji, która w ramach projektu jest wymieniana na urządzenia produkujące energię ze źródeł odnawialnych,
  • instalacji, która dzięki zastosowaniu OZE będzie wykorzystywana w mniejszym zakresie, tym samym emisja z dotychczasowego urządzenia zostanie zredukowana.

Należy podkreślić, iż do oceny kryteriów z zakresu efektu ekologicznego niezbędne jest określenie we wniosku o dofinansowanie poziomu redukcji zanieczyszczeń, a więc m.in. wykazanie, jaka emisja była generowana przez dotychczasową instalację.

 
Top