Wyjaśnienia dotyczące zakresu wsparcia w ramach działania IV.1 Odnawialne źródła energii

Data publikacji: 23.08.2016 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi warunków uzyskania wsparcia w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przedstawiamy następujące wyjaśnienia.

W ramach typów projektów określonych w działaniu IV.1 możliwe jest wsparcie inwestycji dotyczących:

  • elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej),
  • instalacji wykorzystujących energię słoneczną,
  • elektrowni wiatrowych,
  • instalacji wykorzystujących energię geotermalną,
  • instalacji wykorzystujących biomasę,
  • instalacji wykorzystujących biogaz.

W związku z powyższym w działaniu IV.1 nie są kwalifikowalne koszty odnoszące się do instalacji wykorzystujących inne rodzaje odnawialnych źródeł energii, w tym energię aerotermalną.

 
Top