Wspieraj aktywność zawodową osób powyżej 29. roku życia

Data publikacji: 01.12.2021 r.

BLOG NAGLOWEK 01 12 2
Wspieraj aktywność zawodową osób powyżej 29. roku życia

 

Od 20 grudnia 2021 roku możliwe będzie nadsyłanie wniosków w ramach nowego konkursu, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Udział w naborze mogą brać projekty, które zakładają wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 stycznia 2022 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się wszystkie podmioty, oprócz osób fizycznych, chyba że prowadzą one działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

 

Bezpośrednimi odbiorcami konkursu są osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Do takich grup osób zaliczają się m.in. osoby w wieku ponad 50 lat, kobiety, osoby niepełnosprawne, a także osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparciem mogą zostać również objęci bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do wymienionych grup. Jednak ich udział we wsparciu pochodzącym z naboru nie może przekroczyć 20 procent liczby wszystkich bezrobotnych, którzy otrzymają pomoc.

Osoby, które zostaną objęte wsparciem, będą mogły liczyć na udział w kilku rodzajach programów aktywizacji zawodowej. W pierwszej grupie programów znajdują się pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz identyfikacja potrzeb uczestników. Drugą grupę stanowią usługi, które pomogą bezrobotnym podnieść ich kompetencje i kwalifikacje, np. szkolenia. Trzeci rodzaj pomocy to z kolei staże i praktyki zawodowe, czyli instrumenty pomagające zdobyć doświadczenie zawodowe.

Wnioski konkursowe należy składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem specjalnego generatora wniosków. Generator jest dostępny pod adresem https://wup-fundusze.lodzkie.pl/ Stronę ze szczegółami naboru znajdziesz natomiast tutaj.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych należy do zagadnień, które od lat są wspierane przez Fundusze Europejskie. Najlepszy przykład na poparcie tych słów stanowi sześć edycji programu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi”, które realizował Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi. Wszystkie odsłony projektu pochłonęły środki o wartości blisko 89 milionów złotych, z czego ponad 75,5 miliona tej kwoty stanowiły unijne dotacje.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top