Czy materiałem promocyjnym, w ramach kwalifikowanych wydatków na promocję projektu, może być roczny kalendarz książkowy, zawierający informacje o projekcie, mapę sieci dróg regionu łódzkiego oraz mapę miast Polski?

Data publikacji: 09.02.2016 r.

Tak, pod warunkiem uwzględnienia poniższych zasad.

Podejmując decyzję o zakresie i formie działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach projektu należy wziąć pod uwagę zasady wskazane w przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Zgodnie z tym dokumentem, działania informacyjne i promocyjne powinny odpowiadać wielkości projektu oraz brać pod uwagę jego cel i rodzaj, tzn. uwzględniać jego potrzeby promocyjne. Powinny także zapewnić dostęp do informacji o realizowanym projekcie jak najszerszemu gronu odbiorców.

MIiR nie rekomenduje jednocześnie produkcji i dystrybucji przedmiotów promocyjnych typu gadżety do promocji projektów. Oznacza to, że wykorzystać tego typu przedmioty promocyjne można tylko jako element wspierający inne działanie. Ponadto MIiR sugeruje dokonać takiej selekcji materiałów promocyjnych, aby były dobrze dopasowane do celu komunikacyjnego działania. Jeśli uda się osiągnąć cel komunikacyjny bez korzystania z gadżetów, to należy z nich zrezygnować. Ponadto, wydatki na cele reprezentacyjne, których nie można jednoznacznie uznać za związane z promocją projektu, są niedozwolone.

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

ciag PIFE rrp wl ueefsi

 
Top