Webinarium pt.: „Podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęcie projektu” – 25.05.2016 r. Pytania i odpowiedzi cz. 2

Data publikacji: 07.06.2016 r.
Webinarium pt.: „Podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęcie projektu” – 25.05.2016 r. Pytania i odpowiedzi cz. 2

Prezentujemy Wam pozostałą część pytań uczestników oraz odpowiedzi naszych ekspertów. Pamiętajcie, że możecie już oglądać całą transmisję także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS.

 

Pytanie: Czy mogę zmienić wydatki w trakcie trwania projektu?

Odpowiedź: Wszelkie zmiany dotyczące wydatków w trakcie trwania projektu zależą od Instytucji Rozliczającej. Przykładowo w projektach EFS możliwe są zmiany – Beneficjent rozliczany jest z konkretnych zadań, a nie szczegółowych wydatków. Należy jednak pamiętać, że Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem, że zgłosi je Instytucji Pośredniczącej oraz zamieści w systemie informatycznym, wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu. Ponadto Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego są przesuwane środki, jak i do zadania, na które są przesuwane środki pod warunkiem, że:

1) nie zwiększą łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu;

2) nie zwiększą łącznej wysokości wydatków dotyczących zakupu środków trwałych;

3) nie zwiększą łącznej wysokości wydatków ponoszonych poza terytorium kraju i Unii Europejskiej;

4) nie zwiększą łącznej wysokości wydatków dotyczących zadań zleconych;

5) nie wpłyną na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi i pomocy de minimis;

6) nie dotyczą kosztów pośrednich,

7) nie dotyczą kosztów rozliczanych stawkami jednostkowymi;

8) nie prowadzą do zmiany wartości wskaźników produktu lub rezultatu.

Musicie pamiętać, że zmiany nie mogą spowodować niezgodności Projektu z kryteriami, na podstawie których został wybrany do dofinansowania! Z kolei w projektach inwestycyjnych katalog wydatków zaakceptowanych przez Instytucję nie może być zmieniany na etapie realizacji. Można jedynie przesuwać środki pomiędzy kategoriami wydatków w ramach danego zadania. Musicie jednak pamiętać, że jest to możliwe jedynie po akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą oraz do wysokości kosztów kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie. Szczegółowe informacje nt. zmian w projekcie zawsze znajdują się odrębnym akapicie umowy o dofinansowanie.

 

Pytanie: Jak duży weksel może wziąć na siebie osoba starająca się o dofinansowanie w konkursach COP?

 

Odpowiedź: Wysokość weksla zależy od poziomu dofinansowania, np. w przypadku konkursu w ramach Poddziałania II.3.1 „Innowacje w MŚP” będzie to maksymalnie kwota 3 mln zł. Informację tę można znaleźć w regulaminie konkursu.

 

Pytanie: Co to znaczy, że projekt musi zachować płynność finansową?

 

Odpowiedź: Oznacza to, że powinien być realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym. Obydwa dokumenty są załącznikami do umowy i określają, kiedy możemy ponosić wydatki. Kolejnym dokumentem, od którego zależy płynność finansowa, jest harmonogram płatności – określa on, kiedy będziemy otrzymywać kolejne transze dofinansowania na postawie tzw. wniosków o płatność (dokument rozliczający nasze wydatki w projekcie). Należy zatem tak realizować projekt żeby:

a) ponosić wydatki w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz

b) rozliczać wnioski o płatność w terminach określonych w umowie, gdyż dzięki temu otrzymamy transze dofinansowania na czas i będziemy mogli bez przeszkód realizować nasz projekt.

Jeżeli nie będziemy przestrzegać tych zasad, może dojść do sytuacji, że zabraknie nam pieniędzy na kolejne wydatki w trakcie realizacji projektu, bo np. wykorzystaliśmy własne środki, a dotacja jeszcze nie została wypłacona.

 

Pytanie: Czy w trakcie projektu można zerwać umowę i jakie są tego ewentualne konsekwencje?

 

Odpowiedź: Beneficjent może rozwiązać umowę o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące trybu jej rozwiązania znajdują się zawsze w zapisach umowy. Umowa może np. zostać rozwiązana w drodze pisemnego porozumienia stron na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie. W takim przypadku Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Projektu. Ponadto Beneficjent jest zobowiązany przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy oraz jednocześnie zwrócić niewykorzystaną część otrzymanych transz dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

 

Pytanie: Czy otrzymam całą wartość dotacji na początku realizacji projektu?

 

Odpowiedź: Nie, wydatki rozlicza się poprzez wnioski o płatność, a w systemie zaliczkowym w formie transz (w projektach EFS). W przypadku projektów inwestycyjnych wartość udzielonego dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć określonej w umowie kwoty dofinansowania – najczęściej jest to 30% dotacji. Kolejne transze dofinansowania są już wypłacane w formie refundacji. Oznacza to, że koszty są finansowane ze środków własnych (w tym finansowanie zewnętrzne w postaci kredytu bankowego), a następnie po zakończeniu wskazanego etapu Beneficjent składa wniosek o płatność. Na tej podstawie wypłacane jest dofinansowanie.W przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność, który jest podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, niezwłocznie po podpisaniu umowy. Kolejne transze dofinansowania są przekazywane po:

a) złożeniu i zweryfikowaniu wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą, w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczające co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania oraz

b) zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę dofinansowania.

Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Końcowy wniosek o płatność w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu.

 

Pytanie: Czy treść umowy z instytucją może być zmieniana, jeżeli np. mam do niej jakieś zastrzeżenia?

 

Odpowiedź: W przypadku zastrzeżeń Beneficjenta nie ma takiej możliwości. Obowiązuje wzór umowy o dofinansowanie znajdujący się w dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem na etapie aplikowania o środki z Funduszy Europejskich.

 

Pytanie: Jakie mogą być kary za nieprawidłową promocję projektu? Skąd mogę wiedzieć, jak należy promować mój projekt w tej nowej perspektywie?

 

Odpowiedź: Szczegółowe informacje o obowiązkach informacyjnych, w związku z realizacją projektu, znajdują się w umowie o dofinansowanie. Nie ma z góry określonego katalogu kar za nieprawidłową promocję projektu, jednak w najgorszym przypadku Instytucja Pośrednicząca może stwierdzić, iż Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w umowie lub realizuje projekt w sposób niezgodny z umową, przepisami prawa unijnego lub krajowego lub systemem realizacji programu i rozwiązać umowę o dofinansowanie. Informacje nt. zasad promowania projektów znajdziecie tu: http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/poznaj-zasady-promowania-projektu

 

Pytanie: Jak często należy składać wnioski o płatność?

 

Odpowiedź: Termin składania wniosków o płatność określa harmonogram płatności, czyli załącznik do Umowy o dofinansowanie oraz zapisy samej umowy, np. może to być nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i nie częściej niż raz w miesiącu.

 

Pytanie: Czy przedsiębiorca może ubiegać się o projekt ponad 500 000 euro?

 

Odpowiedź: Wartość maksymalnego dofinansowania określona jest każdorazowo w dokumentacji konkursowej.

 

Pytanie: Co będzie, jeśli w moim projekcie nie weźmie udziału tyle osób, ile sobie założyłem? Czy czekają mnie za to jakieś konsekwencje?

 

Odpowiedź: Możliwą konsekwencją jest pomniejszenie dofinansowania zgodnie z zasadą proporcjonalności, która zakłada że:

1. Beneficjent odpowiada za osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu, określonych we wniosku o dofinansowanie projektu i umowie z uwzględnieniem zachowania trwałości rezultatów Projektu;

2. projekt rozliczany jest na etapie końcowego wniosku o płatność pod względem finansowym proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu;

3. w przypadku niespełnienia przez projekt kryterium wyboru projektów, zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Instytucja Pośrednicząca może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków projektu za niekwalifikowalne;

4. w przypadku nieosiągnięcia założeń Projektu, wyrażonych wskaźnikami produktu i rezultatu lub niedotrzymania trwałości projektu, Instytucja Pośrednicząca może uznać, w odpowiednim zakresie, za niekwalifikowalne wydatki dotychczas rozliczone i wykazane we wnioskach o płatność.

 
Top