Webinarium pt. „Podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęcie projektu” – 25.05.2016 r. Pytania i odpowiedzi

Data publikacji: 01.06.2016 r.
Webinarium pt. „Podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęcie projektu” – 25.05.2016 r. Pytania i odpowiedzi

Prezentujemy pierwszą część pytań uczestników naszego ostatniego webinarium oraz odpowiedzi ekspertów. W kolejnych dniach opublikujemy pozostałą część odpowiedzi - zapraszamy.

 

Pytanie: W jakich przypadkach instytucja może zerwać umowę o dofinansowanie? 

 

Odpowiedź: Instytucja, z którą podpisali Państwo umowę o dofinansowanie może ją rozwiązać m.in. w przypadku poważnych nieprawidłowości finansowych, wykorzystania środków na inne cele niż określone w projekcie, składania fałszywych oświadczeń. Katalog możliwości jest zawsze przedstawiony w umowie o dofinasowanie, np. dla wzoru umowy w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka może to nastąpić w szczególności, gdy:

 1. beneficjent nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w umowie;

 2. beneficjent realizuje projekt w sposób niezgodny z umową, przepisami prawa unijnego lub krajowego lub systemem realizacji programu;

 3. beneficjent opóźnia się w realizacji projektu w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego tak dalece, że okoliczności czynią zasadnym przypuszczenie, że ukończenie projektu nie nastąpi w terminie wynikającym z harmonogramu projektu;

 4. beneficjent zaprzestał realizacji umowy na skutek siły wyższej oraz istnieją uzasadnione wątpliwości co do dalszej możliwości prawidłowej i terminowej realizacji projektu;

 5. beneficjent nie przestrzega procedur udzielania zamówień publicznych;

 6. beneficjent nie przestrzega zasad przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji, w rozumieniu wytycznych;

 7. beneficjent wykorzystał przekazane środki w całości lub w części na inny cel niż określony w umowie;

 8. beneficjent z przyczyn leżących po jego stronie nie zrealizował lub nie utrzymał celów i wskaźników projektu;

 9. beneficjent w celu uzyskania dofinansowania złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty;

 10. beneficjent w celu uzyskania dofinansowania przedstawił niepełne oświadczenia lub dokumenty;

 11. beneficjent nie usunął stwierdzonych w ramach realizacji projektu uchybień w terminie określonym przez instytucje do tego uprawnione;

 12. beneficjent nie przedłożył w określonym terminie, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Pośredniczącą, wypełnionych poprawnie sprawozdań z realizacji projektu, wniosków o płatność, w tym rozliczających zaliczkę oraz o płatność końcową;

 13. beneficjent odmówił lub nie poddał się kontroli prowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą bądź inne uprawnione instytucje;

 14. w wyniku kontroli prowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą zostało stwierdzone, że dofinansowany projekt został ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;

 15. beneficjent nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie i terminie określonym w § 5 umowy na pisemne wezwanie Instytucję Pośredniczącą;

 16. beneficjent nie wszczął procedury związanej z wyborem wykonawcy w terminie …. miesięcy od daty podpisania umowy;

 17. beneficjent dokonał zmiany formy prawnej lub uległ przekształceniu własnościowemu bez uprzedniej zgody Instytucji Pośredniczącej.

 

Pytanie: Co w sytuacji, gdy przekroczę pomoc de minimis? Czy to wyklucza mnie z dofinansowania?

 

Odpowiedź: Razem z umową o dofinansowanie składamy zaświadczenia o uzyskanej dotychczas pomocy de minimis. Dokumentacja projektowa określa każdorazowo w jakiej formie udzielane jest dofinansowanie. Limit pomocy - 200 000 EUR w okresie ostatnich 3 lat, a dla przedsiębiorstw działających w branży transportowej - 100 000 EUR.

 

Pytanie: Czy konsultacje w waszych punktach są bezpłatne?

 

Odpowiedź: Konsultacje w naszych Punktach Informacyjnych oczywiście są bezpłatne. Konsultanci czekają na Was w Łodzi, Łowiczu, Sieradzu, Brzezinach i Bełchatowie. Więcej informacji na stronie: http://rpo.lodzkie.pl/punkty-informacyjne.

 

Pytanie: W którym banku najlepiej mieć rachunek?

 

Odpowiedź: W dowolnym banku  – wybór należy do Beneficjenta. Należy pamiętać, że musi to być nowy, odrębny rachunek bankowy, najlepiej nieoprocentowany. Dlaczego nieprocentowany? Ponieważ nawet niewielkie kwoty odsetek stanowią przychód w ramach projektu i zmniejszają kwotę dofinansowania do wypłaty dla beneficjenta. Dobrze też założyć subkonto z przeznaczeniem na rozliczenie otrzymanej zaliczki wypłacane przez Instytucje.

 

Pytanie: Czy w sytuacji zalegania z płatnościami w ZUS lub US mogę skorzystać z dofinansowania? Czy zostanę wykluczony?

 

Odpowiedź: Beneficjent nie może zalegać z płatnościami w ZUSie czy Urzędzie Skarbowym. Jeżeli Beneficjent posiada takie zaległości to niestety nie może ubiegać się o dofinansowanie i nie zostanie z nim podpisana umowa o dofinansowanie.

 

Pytanie: Ile muszę mieć wkładu własnego przy projekcie dofinansowanym z Unii?

 

Odpowiedź: Zależy to od danej osi priorytetowej, działania, poddziałania określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Minimalny wymagany wkład własny jest zawsze określony w dokumentacji konkursowej.

 

Pytanie: Nie mogę zatrzymać oszczędności dla siebie?

 

Odpowiedź: Oszczędności, czyli niewykorzystane w ramach projektu środki finansowe zawsze należy zwrócić na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

 

Pytanie: Skąd mogę pobrać/kupić podręcznik wnioskodawcy?

 

Odpowiedź: Jest to dokument pt. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Jego treść można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6301/9_07_2015_Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo.pdf.

 

Pytanie: Jak wejść do tego systemu SL2014? Czy to jest płatne?

 

Odpowiedź: Korzystanie z systemu SL2014 jest bezpłatne. Szczegółowa instrukcja korzystania z tego systemu znajduje się pod poniższym linkiem: https://instrukcja.sl2014.gov.pl/.

 
Top