Wykrywanie raka piersi oraz szyjki macicy – nowy program badań przesiewowych

Data publikacji: 19.05.2016 r.
Wykrywanie raka piersi oraz szyjki macicy – nowy program badań przesiewowych

Nie tak dawno pisaliśmy na naszym blogu o środkach unijnych w ramach Poddziałania X.3.3 RPO WŁ na lata 2014-2020, które mają wspierać profilaktykę ochrony zdrowia w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Dzisiaj chcielibyśmy wrócić do tego tematu, gdyż właśnie został ogłoszony kolejny konkurs. Tym razem chcemy wspierać projekty umożliwiające wczesne wykrywanie raka piersi oraz szyjki macicy.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet w Polsce. Z kolei rak szyjki macicy jest szóstym co do częstości występowania w kraju. W województwie łódzkim współczynniki zgonów kobiet z powodu tych dwóch rodzajów nowotworu są niestety zbliżone do wartości ogólnopolskich. Jednak odpowiednio wcześnie wykryte obydwa rodzaje nowotworu dają o wiele większą szansę na wyleczenie. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka, szczególnie w przypadku kobiet powyżej 50 roku życia oraz kobiet należących do grup podwyższonego ryzyka zachorowania.

Kto zatem może ubiegać się o wsparcie? Mogą to być zarówno podmioty publiczne, jak
i niepubliczne, takie jak:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą (wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej),
  • instytucje naukowe,
  • jednostki badawczo-rozwojowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,

legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.

Istotne jest też, że startować w konkursie mogą jedynie podmioty, które posiadają kontrakt z NFZ w ramach danego programu populacyjnego, bądź wejdą w partnerstwo z podmiotem, który taki kontrakt posiada.

Na co więc będzie przeznaczone dofinansowanie? W ramach konkursu wspierane będą projekty realizujące działania uzupełniające i wspierające „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” oraz „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”. Dotację będzie można zatem przeznaczyć m. in. na zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji usługi zdrowotnej, zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu. Finansowane będą także działania informacyjno-edukacyjne, w tym edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż uwzględnienie w projektach usług zdrowotnych w zakresie badań mammograficznych i cytologicznych, finansowanych ze środków NFZ, będzie możliwe jedynie jako wkład własny beneficjenta.

Odbiorcami wsparcia w ramach realizowanych projektów będą mieszkanki województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, w szczególności kobiety powyżej 50 roku życia, kwalifikujące się do objęcia jednym z dwóch programów:

    „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” – skierowany do kobiet w wieku od 50 do 69 lat.
    „Program profilaktyki raka szyjki macicy” – skierowany do kobiet w wieku od 25 do 59 lat,
    u których badania będą są wykonywane raz na 3 lata, a u kobiet obciążonych czynnikami ryzyka co 12 miesięcy.

Efekt? Przewidujemy, że dzięki działaniom realizowanym w projektach (działania informacyjne, edukacyjne, uświadamiające) badania będzie mogło wykonać ponad 4630 kobiet, w tym 2 770 kobiet w wieku 50+.

Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory dokumentów można znaleźć pod poniższym linkiem:

Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich
w województwie łódzkim (http://rpo.lodzkie.pl/punkty-informacyjne).

Zapraszamy do składania wniosków!

 
Top