Odpowiadamy na Wasze pytania z webinarium! cz. 2

Data publikacji: 06.05.2016 r.
Odpowiadamy na Wasze pytania z webinarium! cz. 2

W związku z pierwszym webinarium, które odbyło się 27 kwietnia br., poniżej prezentujemy drugą część pytań uczestników spotkania oraz odpowiedzi naszych ekspertów merytorycznych.

 

Pytanie: Gdzie jest dostępna mapa tych obszarów, o których jest mowa?


Odpowiedź:
Przedstawiamy link do dokumentu: http://rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/item/193-strategia-rozwoju-wojewodztwa-lodzkiego-2020.
Ponadto listę wszystkich powiatów i gmin znajdujących się na terenie danej OSI można znaleźć w materiałach ze spotkań informacyjnych poświęconych poszczególnym konkursom, np. tutaj w prezentacji dot. kryteriów i załączników do wniosku:
http://www.cop.lodzkie.pl/images/spotkania-konferencje/2016/21-03-2016/II-2-1-Kryteria-zalaczniki-17-03-2016.pdf

 

Pytanie: Czy w przypadku niezrealizowania wskaźników w pełni tzn. nieco mniej niż założona ich liczba, czy dofinasowanie jest proporcjonalnie zmniejszane, czy wydatki uznane będą za niekwalifikowalne? Dokładnie tyczy się to Poddziałania X.3.3.


Odpowiedź:
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w części 10. Projekt rozliczany jest na etapie końcowego wniosku o płatność pod względem finansowym, proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych. Częściowe osiągnięcie wskaźników może skutkować tym, iż część wydatków (lub wszystkie) uznane mogą zostać za niekwalifikowalne. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczania kosztów ujęte zostały we wzorze Umowy o dofinansowanie.

 

Pytanie: Jak określić uzasadnienie projektu we wniosku?


Odpowiedź:
Uzasadnienie projektu musi wynikać ze specyfiki przygotowanego projektu. Należy pamiętać, że z Funduszy Europejskich wspiera się właśnie projekty – a więc działania złożone o charakterze jednorazowym, podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Projekt więc powinien być działaniem, które ma określone szczegółowe zadania, terminy ich wykonania oraz swoje rezultaty.
Uzasadnienie musi także odnosić się do tego, w jaki sposób nasz projekt umożliwia realizację celów danego działania / poddziałania oraz danej osi priorytetowej opisanych w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz dokumentacji konkursowej. Ponadto należałoby opisać także, jakie będą korzyści dla nas jako Wnioskodawcy, dla odbiorców projektu np. potencjalnych klientów naszej firmy, dla otoczenia społeczno-gospodarczego, w którym działamy, np. dla firmy będzie to rynek zbytu jej produktów lub usług, dla jednostki samorządu terytorialnego gmina / powiat / województwo.
Przygotowując uzasadnienie projektu we wniosku, należy zapoznać się z jego formularzem oraz pozostałymi dokumentami zamieszczonymi przy naborze (w tym: z instrukcją wypełniania wniosku). W formularzu lub instrukcji znajdziesz dokładny opis tego, co ma znaleźć się w punkcie, gdzie uzasadniasz swój wniosek. Wzory są tak opracowane, by pomagać w prezentowaniu potrzeb w ujęciu projektowym.

 

Pytanie: Chcę otworzyć pierwszą firmę. Mam konkretne pytanie, kiedy w Łodzi będzie się można ubiegać o dotacje na założenie firmy? Jakiej kwoty można się teraz spodziewać? Ponawiam swoje pytanie o założenie firmy. Kiedy w Łodzi będzie się można ubiegać o dotacje na założenie własnej działalności?

Odpowiedź:
Konkursy na wspieranie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych ogłaszane są na bieżąco. 27.04.2016r. ogłoszone zostały wyniki – projekty wyłonione do dofinansowania w ramach Działania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”. Zachęcamy do śledzenia strony: www.wuplodz.praca.gov.pl. Lista podmiotów wyłonionych do dofinansowania znajduje się w linku poniżej:
http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/wyniki-konkursu-poddzialanie-viii.3.1-1/2015-
Podmioty te w niedługim czasie rozpoczną rekrutację dla uczestników projektu. Przed rozpoczęciem rekrutacji na stronach zamieszczone zostaną szczegółowe informacje dotyczące możliwości wzięcia udziału w projekcie – w postaci regulaminów wraz
z załącznikami. Co do kwoty, jakiej można się spodziewać, to jest ona zależna od przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym i wynosi obecnie maksymalnie 23 398,68 zł (jest to 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2015r.). Dodatkowo uczestnik projektu może liczyć na finansowe wsparcie pomostowe wypłacane w okresie od 6 do 12 miesięcy.

 

Pytanie: Kto prowadzi to webinarium? Czy można się jakoś spotkać z prowadzącymi? A, czy można z którymś z panów się umówić na spotkanie w firmie, żeby omówić takie tematy, tzn. możliwości dofinansowania?


Odpowiedź: Webinarium prowadzili Panowie: Michał Błaszczyk oraz Andrzej Rostocki. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania zapraszamy do kontaktowania się i umawiania z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

Pytanie: Panowie, będziecie informowali więcej o dotacjach dla przedsiębiorców? Jakie w nowym budżecie unijnym jest dofinansowanie dla małych firm? Od czego zależy poziom dofinansowania dla małych firm?


Odpowiedź:
Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach). Z Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia określono, kto dokładnie może z niego skorzystać.
Ograniczenia mogą dotyczyć formy organizacyjno-prawnej lub kompetencji i doświadczenia podmiotu, który ubiega się o dotację. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji konkursów o dofinansowanie. Również w dokumentacji znaleźć można informacje dotyczące poziomu dofinansowania projektów w zależności od wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o wsparcie. Jeżeli wsparcie realizowane jest na podstawie tzw. regionalnej pomocy inwestycyjnej na lata 2014 – 2020, to maksymalny poziom dofinansowania wynosi 35% kosztów kwalifikowalnych. Wartość tę zwiększa się w przypadku małych i mikroprzedsiębiorców o 20 punktów procentowych, zaś średnich – 10 punktów procentowych. Należy mieć na uwadze, iż dofinansowanie może nie być przydzielane przedsiębiorcy na podstawie pomocy regionalnej, a na podstawie innego rodzaju pomocy publicznej (na przykład w konkursie do Działania I.2.2 udzielana była ona na podstawie art. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr 651/2014, z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz w rozumieniu art. 3 ust. 3 rozporządzenia EFRR). Z tego powodu każdorazowo należy sprawdzać dokumentację projektową w zakresie:
a) ubiegania się jako mały przedsiębiorca o możliwość uzyskania dofinansowania;
b) weryfikacji maksymalnego poziomu dofinansowania, jaki jest dopuszczalny dla małego przedsiębiorcy.
Informacje o dotacjach dla przedsiębiorców publikowane są na bieżąco na naszej stronie internetowej:http://rpo.lodzkie.pl/, blogu oraz naszych kanałach w mediach społecznościowych. Ponadto, informacji udzielają Punkty Informacyjne. Zapraszamy do częstego odwiedzania!

 

Pytanie: Co to znaczy, ze wydatki są kwalifikowalne? Myślałam, że wszystkie wydatki w projekcie UE są kwalifikowalne. Z tego co mówicie tak nie jest. Jesteście pewni, że tak jest?


Odpowiedź:
Wydatek kwalifikowalny to taki koszt lub wydatek, który poniesiony został w związku z realizacją projektu w ramach RPO WŁ i kwalifikuje się do refundacji, rozliczenia (w przypadku zaliczki), zgodnego z umową o dofinansowanie. Katalog kosztów kwalifikowalnych jest określany osobno dla każdego Działania. Samo wpisanie wydatku zgodnego z dokumentacją konkursową do wniosku i zawarcie umowy o dofinansowanie nie jest warunkiem uznania go za kwalifikowalny. By mogło się to stać, musi on spełnić kilka podstawowych wymagań zawartych w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”, np. musi zostać faktycznie poniesiony, poniesiony zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, itp. Tym samym, wydatek zawarty w projekcie, nawet jeżeli uznany został przez IŻ, na etapie ubiegania się o Fundusze Europejskie, za zgodny z projektem, nie jest automatycznie wydatkiem kwalifikowalnym. Zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków znajdują się:
• we wzorze Umowy o dofinansowanie;
• w „Wytycznych”:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf;
• w Załączniku nr 5 do SZOOP „Zasady kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR”:
http://rpo.lodzkie.pl/images/2016/69-zmiany-szoop/Zasady-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-zakresie-EFRR.pdf.

 

Pytanie: W jaki sposób określić czy potrzebujemy w ramach projektu skorzystać z pomocy publicznej czy de minimis? Czy wykorzystana pomoc de minimis wpływa na uzyskany % wsparcia?


Odpowiedź:
Regulamin konkursu każdorazowo określa formę pomocy publicznej i pomocy de minimis, jaka może być udzielana beneficjentom. W celu określenia, czy potrzebujemy w ramach projektu skorzystać z pomocy publicznej, czy de minimis, należy zapoznać się każdorazowo z dokumentacją konkursu. Co do wysokości pomocy de minimis należy mieć na uwadze, iż całkowita kwoty pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie 3 lat podatkowych (dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego – 100 000 EUR). Jeżeli więc beneficjent ubiega się o pomoc de minimis w ramach projektu, musi wziąć pod uwagę, iż wykorzystana wcześniej pomoc może uniemożliwić sfinansowanie części wydatków objętych pomocą de minimis.

 

Pytanie: Jak teraz będzie wyglądała procedura wyłaniania wykonawcy/dostawcy?

Odpowiedź:
Procedura wyłaniania wykonawców/dostawców w ramach projektu zależy od kwalifikacji podmiotowej i przedmiotowej zamawiającego oraz danego zamówienia. Jeżeli beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, musi stosować on przepisy tej ustawy. W takim przypadku pytanie jest jak najbardziej uzasadnione: zbliża się bowiem jedna z największych nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która implementować będzie nowe dyrektywy unijne, zastępujące obowiązujące do 18 kwietnia br. „dyrektywę klasyczną” oraz „dyrektywę sektorową”. Wdrożenie tych dyrektyw pociągnie za sobą szereg zmian w polskim prawodawstwie w zakresie takim jak:
• wprowadzenie nowych definicji (cykl życia produktu, oznakowanie);
• zakres przedmiotowy ustawy (zamówienia in-house, usługi badawczo – rozwojowe);
• przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia;
• katalog wymaganych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (JEDZ);
• nowe warunki udziału w postępowaniu;
• nowy tryb: partnerstwo innowacyjne;
• stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert;
• elektronizacja systemu zamówień publicznych;
• liberalizacja przepisów w zakresie zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
• zmiany w zakresie środków ochrony prawnej
i wiele innych. Po 18 kwietnia, do czasu wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, należy stosować przepisy dyrektywy. Wytyczne przekazał Urząd Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test. Szczegółowe informacje pojawiać się będą na naszym blogu.
Poza zasadami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w „Wytycznych kwalifikowalności wydatków”:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf opisano tzw. „zasadę konkurencyjności”. Zasadę tę muszą stosować:
• beneficjenci niezobligowani do stosowania ustawy PZP, w przypadku zamówień o wartości szacunkowej powyżej 50 000,00 zł;
• beneficjenci zobligowani do stosowania ustawy PZP, w przypadku, gdy udzielają zamówień publicznych o wartości szacunkowej pomiędzy: 50 000 zł netto a 30 000 euro;
• beneficjenci zobligowani do stosowania ustawy PZP, w przypadku zamówień sektorowych o wartości szacunkowej zamówienia: poniżej progów UE i powyżej 50 000,00 zł netto.
Pewną nowością jest konieczność opublikowania zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności na stronie Bazy konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Szczegółowe informacje zawarte zostały w Wytycznych:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf.
Każdy beneficjent jest zobligowany do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz innymi obowiązującymi na wspólnym, jednolitym rynku europejskim zasadami: swobody przepływu towarów, swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej, swobody świadczenia usług, niedyskryminacji i równego traktowania, przejrzystości, upubliczniania informacji i ofert, proporcjonalności i wzajemnego uznawania.

 

Pytanie: A można swoje tematy zgłaszać do webinariów, takie które bym chciała?


Odpowiedź:
Zapraszamy do składania propozycji poprzez wysłanie wiadomości na Facebooku. Jesteśmy otwarci na propozycje składane przez Was. W przypadku dodatkowych pytań związanych z powyższymi zagadnieniami, piszcie do nas na naszym profilu Facebookowym.

 
Top