Odpowiadamy na Wasze pytania z webinarium! cz. 1

Data publikacji: 06.05.2016 r.
Odpowiadamy na Wasze pytania z webinarium! cz. 1

W związku z pierwszym webinarium, które odbyło się 27 kwietnia br., poniżej prezentujemy pierwszą część pytań uczestników spotkania oraz odpowiedzi naszych ekspertów merytorycznych. W kolejnych dniach opublikujemy pozostałą część odpowiedzi - zapraszamy.

Pytanie: Czy dowiem się tutaj, jakie są możliwości otrzymania funduszy dla aktywnych seniorów?

Odpowiedź:
Wsparcie dla seniorów zostało przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Seniorzy mogą skorzystać z pomocy między innymi w ramach następujących działań i poddziałań RPO WŁ:
- Działanie VIII.1 – „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” – gdzie wspierane będą również osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby pozostające bez pracy po 50. roku życia. Wsparcie dla tych osób przewidziane jest w formach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży, prac interwencyjnych, wysokiej jakości szkoleń, wyposażenia stanowisk pracy czy środków w formie dotacji bezzwrotnej na podjęcie działalności gospodarczej;
- Działanie VIII.2 – „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia” –
w ramach tego działania również wspierane będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym pozostający bez pracy seniorzy (osoby po 50 roku życia). Przewidziano kilka rodzajów wsparcia: od pośrednictwa pracy przez wysokiej jakości szkolenia, na stażach, praktykach zawodowych, subsydiowanym zatrudnieniu i wyposażeniu/doposażeniu stanowisk pracy kończąc.
- Działanie VIII.3 – „Wsparcie przedsiębiorczości” – w ramach niniejszego działania realizowane będą konkursy polegające na wsparciu przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych (Poddziałania: VIII.3.1, VIII.3.3, VIII.3.4) oraz zwrotnych (Poddziałanie: VIII.3.2). Seniorzy (osoby po 50 roku życia), pozostający bez pracy mogą skorzystać
z następujących instrumentów wsparcia:
a) w przypadku wsparcia bezzwrotnego: dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego (służącego pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej), wsparcia szkoleniowo – doradczego oraz preinkubacji działalności gospodarczej;
b) w przypadku wsparcia zwrotnego: pożyczki na uruchomienie działalności na preferencyjnych warunkach oraz wsparcia szkoleniowo – doradczego.
- Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników” – w ramach tego Poddziałania odbiorcami końcowymi będą również pracujący seniorzy (osoby po 50 roku życia). Dofinansowanie przewidziane jest dla pracodawców, którzy między innymi chcą wspierać rozwój kompetencji pracowników poprzez realizację usług rozwojowych.
- Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”. W ramach niniejszego Poddziałania, do grupy docelowej - ostatecznych odbiorców wsparcia - należą osoby, które niedawno (do 6 miesięcy) utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub osoby przewidziane do zwolnienia lub nim zagrożone (również z winy pracodawcy). Dodatkowo, seniorzy wpisujący się w ww. założenia mogą liczyć na bezzwrotne wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej, jak również na inne formy pomocy: między innymi szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże, studia podyplomowe, subsydiowanie zatrudnienia.
- Działanie X.3 „Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia” – którego celem szczegółowym jest wdrożenie programów mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku życia. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą w szczególności seniorzy kwalifikujący się do objęcia programami rehabilitacyjnymi i programami profilaktycznymi. Z jakiej pomocy mogą skorzystać seniorzy?
a) w ramach Poddziałania X.3.1 – z programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej, ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej – w szczególności dotyczących rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, psychiatrycznej, onkologicznej, pulmonologicznej, rehabilitacji narządów ruchu; w tym: bezpłatne usługi zdrowotne (badania), turnusy rehabilitacyjne, możliwość sfinansowania dojazdu na badania oraz zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się uczestnik projektu;
b) w ramach Poddziałania X.3.2 – z projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, tj. skorzystania z badań profilaktycznych chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego, chorób układu oddechowego. Podobnie jak w Poddziałaniu X.3.1 uczestnicy projektu mogą skorzystać bezpłatnie z badań, jak również otrzymać środki na dojazd na nie wraz z zapewnieniem opieki nad osobą niesamodzielną, którą się zajmują;
c) w ramach Poddziałania X.3.3 – z działań wspierających:
c1) wczesne wykrywanie raka jelita grubego: z badań (kolonoskopii) oraz znieczulenia, zapewnienia dojazdu, opieki nad osobą niesamodzielną w czasie badań;
c2) wczesne wykrywanie raka piersi lub raka szyjki macicy – z badań (usług zdrowotnych), zapewnienia dojazdu na badania, zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną w czasie badań.
- Działanie XI.2 „Kształcenie osób dorosłych” – w ramach Poddziałania aktywni seniorzy (osoby po 50 roku życia) mogą z własnej inicjatywy skorzystać ze szkoleń podnoszących kwalifikacje w zakresie kompetencji cyfrowych (np. korzystanie z komputera) oraz językowych (nauka języka obcego).
Powyższy katalog nie wyczerpuje oczywiście możliwości wsparcia dla aktywnych seniorów. Należy mieć na uwadze, iż część działań jest określona w taki sposób, że odbiorcą końcowym może być dowolny mieszkaniec województwa łódzkiego. Każdorazowo zachęcamy do dokładnego zapoznania się z dokumentacją konkursową oraz grupą docelową, do której skierowane jest wsparcie.

Pytanie: Jak określić wskaźniki i czy można je potem zmienić? Czy można dowiedzieć się więcej o wskaźnikach? Jakie one są?

Odpowiedź:
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu określa się każdorazowo w odniesieniu do danego projektu oraz planowanych do realizacji działań. Pomocna przy wypełnianiu tabel ze wskaźnikami jest „Instrukcja wypełniania wniosku”, w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wskaźników, które należy wykazać w danym projekcie.
Co do zmiany wskaźników należy mieć na uwadze, iż to beneficjent odpowiada za realizację projektu zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie, a co za tym idzie, zobowiązuje się między innymi do osiągnięcia i utrzymania celów, w tym wskaźników produktu oraz rezultatu, określonych we wniosku. Nieosiągnięcie wskaźników oraz ich nieutrzymanie w okresie trwałości może stanowić podstawę do stwierdzenia nieprawidłowości oraz nałożenia, zgodnie z regułą proporcjonalności, korekty finansowej na wydatki kwalifikowalne lub na poszczególne koszty (wydatki), jeżeli jest możliwe przypisanie wskaźników do kategorii kosztów/zadania. Oznacza to, że niespełnienie wskaźnika może skutkować koniecznością zmniejszenia dofinansowania, nawet jeżeli wydatki zostały wcześniej rozliczone i wykazane we wniosku o płatność. Niezrealizowanie wskaźników może również skutkować rozwiązaniem Umowy o dofinansowanie. Określając wartości wskaźników należy więc mieć na uwadze ww. konsekwencje.
Niemniej jednak, Instytucja Zarządzająca przewidziała możliwość zmian w zawartej umowie. Nieosiągnięcie wskaźników może więc być podstawą uznania części wydatków za niekwalifikowalne, ale nie musi. Należy jednak mieć na uwadze,
iż zmiany wartości wskaźników muszą wynikać z uzasadnionych przesłanek i mogą zostać zaakceptowane wyłącznie po wcześniejszym zawnioskowaniu o taką zmianę przez beneficjenta i należyte uzasadnienie przyczyn nieosiągnięcia założeń projektu. We wniosku takim należy również wskazać starania, jakie podjął beneficjent w celu osiągnięcia założeń.
Podsumowując, beneficjenci są zobligowani do osiągnięcia założonych wskaźników, jak również do bieżącego informowania IZ/IP o wszelkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na realizację projektu lub utrzymanie jego trwałości. Zmiana wysokości wskaźników możliwa jest wyłącznie po akceptacji IZ/IP. Zmiana ta wynikać musi ze złożonego wniosku oraz poparta być odpowiednim i rzeczowym uzasadnieniem.

Pytanie: Czy mogę wnioskować o zakup towaru? Chodzi o sklep z ubraniami, czy mogę dostać dotacje na taki towar?

Odpowiedź:
Rozumiemy, że chodzi Pani/Panu tutaj o zakup towarów handlowych niezbędnych przy prowadzeniu sklepu z ubraniami, a więc ubraniami i akcesoriami przeznaczonymi do sprzedaży. Zakup taki może być możliwy w przypadku ubiegania się przez Panią/Pana o dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej (np. w ramach Działań VIII.1, VIII.2, VIII.3). W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projektach dofinansowanych z tych Poddziałań, po odbyciu szkoleń, uczestnicy projektu składają biznesplany, tj. dokumenty, które w sposób szczegółowy opisują planowaną do uruchomienia działalność gospodarczą, w tym koszty niezbędne do jej rozpoczęcia. W kosztach tych, co do zasady, możliwe jest również ujęcie zakupu towaru handlowego, niemniej jednak organizatorzy mogą narzucać pewne limity dotyczące tego typu kosztów. Każdorazowo należy więc potwierdzić możliwość zakupu towaru handlowego z organizatorem projektu.

Pytanie: Czy jest możliwość korzystania z konsultacji przy wypełnianiu wniosku lub przy rozliczeniach? Jeśli tak, to gdzie jest taka możliwość? Kiedy i gdzie odbywają się takie spotkania? Jak można uzyskać pomoc przy pisaniu wniosku? Czy Punkty Informacyjne udostępniają taką pomoc?

Odpowiedź:
Jak najbardziej – takich konsultacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – ich adresy znajdziesz pod zakładką "Punkty informacyjne" na stronie www.rpo.lodzkie.pl (http://rpo.lodzkie.pl/punkty-informacyjne). Konsultacje odbywają się w Łodzi, Bełchatowie, Brzezinach, Sieradzu i Łowiczu, w godzinach podanych na stronie.
Ponadto, przewidzieliśmy również możliwość skorzystania z „Mobilnych Punktów Informacyjnych”. Ich listę (na maj) wraz z terminem spotkań można znaleźć pod poniższym linkiem:
http://rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/szkolenia-i-konferencje/item/876-mobilne-punkty-informacyjne-w-wojewodztwie-lodzkim-w-maju-2016-r. Lista jest stale aktualizowana na naszej stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl.

Pytanie: Czy konsultacje są płatne?

Odpowiedź:
Konsultacje są bezpłatne.

Pytanie: A która z tych specjalizacji regionalnych jest najważniejsza? Która najbardziej liczy się, aby dostać dofinansowanie?

Odpowiedź:
Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji jest sześć: Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); Zaawansowane materiały budowlane; Medycyna, farmacja, kosmetyki; Energetyka, w tym odnawialne źródła energii; Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; Informatyka i telekomunikacja).
Są to sektory kluczowe z punktu widzenia rozwoju naszego regionu. Nie mają one hierarchii ważności, wpisywanie się w nie jest oceniane tak samo.

Pytanie: Czy są jakieś ograniczenia przy korzystaniu z konsultacji w Punktach Informacyjnych np. poświęcony czas?

Odpowiedź:
Co do zasady, nie ma ograniczeń czasowych przy korzystaniu z konsultacji, w tym nie ma określonego czasu przypadającego na jednego uczestnika.
Zasady działania Punktów Informacyjnych określają „Standardy działania punktów”:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/standardy-dzialania-punktow/.

Pytanie: Czy projekt musi wpisywać się w którąś z Inteligentnych Specjalizacji?

Odpowiedź:
Zależy to od konkursu. W niektórych wpisywanie się w RIS (Regionalne Inteligentne Specjalizacje) jest obligatoryjne i niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku. W innych za wpisanie się w RIS otrzymuje się dodatkowo punkty przy ocenie. Tym samym należy każdorazowo sprawdzić w kryteriach wyboru projektów, jak obwarowany jest warunek wpisywania się w RIS.

Pytanie: Mam pytanie dotyczące zabezpieczenia finansowego dotacji. Czy instytucja dająca dofinansowanie żąda jakiegoś zabezpieczenia jak np. poręczenie, hipoteka, weksel, etc.?

Odpowiedź:
Tak, wymagane jest zabezpieczenie finansowe, np. poprzez weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Szczegółowych informacji należy szukać w regulaminie danego konkursu oraz dokumentacji konkursowej.
Jeżeli wartość przyznanego wsparcia, przyznanego zgodnie z umową o dofinansowanie, przekracza 10 mln zł, wówczas zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form wybranych przez instytucję organizującą konkurs (IOK):
• pieniądz;
• poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
• gwarancja bankowa;
• gwarancja ubezpieczeniowa;
• poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
• weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
• zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
• zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
• przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie;
• hipoteka. W przypadku gdy IOK uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;
• poręczenie według prawa cywilnego.

Pytanie: Czy transmisja będzie działać na telefonie lub tablecie?

Odpowiedź:
Niestety nie, ale weźmiemy to pod uwagę przy organizacji kolejnych webinariów.

Pytanie: Czy zapis webinarium będzie udostępniony?

Odpowiedź:
Tak, planujemy udostępnienie filmu z webinarium na naszym kanale YouTube. Zapraszamy również do śledzenia Facebooka oraz bloga. Materiał z webinarium zostanie przedstawiony w formie filmu zawierającego najważniejsze kwestie poruszane przez naszych ekspertów.

Pytanie: A będą jeszcze takie webinaria? Czy będą jeszcze inne webinaria, jakie będą ich tematy?

Odpowiedź:
Tak, planujemy więcej takich webinariów. Będą się odbywać co miesiąc, aż do października br. W sumie odbędzie się 7 takich spotkań on-line. Zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka i bloga, gdzie znajdziecie szczegółowe informacje na temat kolejnych webinariów.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z powyższymi zagadnieniami, piszcie do nas na naszym profilu Facebookowym.

 
Top