Wykrywanie raka jelita grubego – nowy program badań przesiewowych

Data publikacji: 22.04.2016 r.
Wykrywanie raka jelita grubego – nowy program badań przesiewowych

Na naszym blogu poruszamy różne tematy związane z nowym rozdaniem Funduszy Europejskich. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć bardzo ważny temat związany z rolą profilaktyki w ochronie zdrowia mieszkańców naszego województwa. Okazją ku temu jest ogłoszony niedawno konkurs w ramach Poddziałania X.3.3, który ma finansować projekty wspierające i uzupełniające „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne”.

Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych, zarówno pod względem liczby zachorowań, jak i liczby zgonów. W Polsce, wg. raportu „Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa łódzkiego”, w 2012 r. na raka jelita grubego zachorowało ponad 14 tys. osób. Województwo było na piątym miejscu pod względem ilości nowych przypadków zachorowań. Niepokojący jest także współczynnik zapadalności,
tj. liczba nowych przypadków na 100 tys. ludności. Łódzkie w badanym okresie miało ten wskaźnik najwyższy w skali całego kraju. Niestety, prognozowany jest wzrost ilości zachorowań. Optymizmem nie napawają również statystyki dotyczące przeżywalności – w Polsce przeżycia pięcioletnie pacjentów chorujących na tę odmianę raka nie przekraczają 28% Jest to istotnie spowodowane zbyt późnym wykrywaniem nowotworu. Dla porównania w Europie średnia ta wynosi 50%, a w Stanach Zjednoczonych aż 80%. Poziom zgłaszalności na badania kolonoskopowe jest rażąco niski (zaledwie 17,8% w systemie zapraszanym) i wymaga zwiększenia.


Ogłoszony nabór wniosków jest pierwszym konkursem realizowanym na poziomie regionalnym, który wspiera projekty na działania „miękkie” w obszarze zdrowia, takie jak badania profilaktyczne. W poprzedniej perspektywie 2007-2013 realizowano w RPO projekty „twarde”, współfinansowane ze środków EFRR, związane np. z infrastrukturą, zakupem sprzętu i urządzeń medycznych oraz informatyzacją. Nie było możliwości podejmowania działań „miękkich”, finansujących świadczenia opieki zdrowotnej. Samorząd Województwa finansował takie działania ze środków własnych, jednak w ograniczonej skali wynikającej z możliwości budżetu. Środki unijne stworzyły ogromną szansę na rozszerzenie oferty. W kolejnych konkursach wspierane będą również działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania innych groźnych nowotworów, tj. piersi i szyjki macicy.

Celem konkursu jest zwiększenie liczby realizowanych badań kolonoskopowych i zgłaszalności, poprawa dostępności do badań i ograniczenie barier w tym zakresie, a także zwiększenie liczby podmiotów realizujących w województwie działania w ramach „Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego”. W chwili obecnej jest ich tylko 5 i świadczą zbyt mało badań. Na dodatek katalog działań jakie mogą realizować ze środków krajowych jest ograniczony, przez co nie zawsze możliwe jest oddziaływanie na bariery utrudniające uczestnictwo w badaniach, np. w ramach środków krajowych programu populacyjnego nie jest możliwe refundowanie dojazdów czy opieka nad osobami zależnymi.

Kto zatem może ubiegać się o wsparcie? Mogą to być zarówno podmioty publiczne, jak i niepubliczne, takie jak:
•    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
•    podmioty wykonujące działalność leczniczą (wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej),
•    instytucje naukowe,
•    jednostki badawczo-rozwojowe,
•    organizacje pozarządowe,
•    podmioty ekonomii społecznej,
legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.
W przypadku podmiotów leczniczych nie muszą one posiadać umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację „Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego”. Wystarczy umowa zawarta z właściwym dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego NFZ na udzielanie świadczeń z zakresu kolonoskopii.

Na co z kolei można przeznaczyć dofinansowanie? W ramach konkursu wspierane będą projekty realizujące działania wspierające i uzupełniające „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne”. Oznacza to, iż mogą one obejmować w szczególności następujące działania:
•    usługi zdrowotne, w tym badanie kolonoskopowe, koszt znieczulenia,
•    zapewnienie dojazdu na badanie,
•    zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia,
•    działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej (nie mogą one stanowić jedynego działania w ramach projektu).

Odbiorcami wsparcia w ramach realizowanych projektów będą mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej. Szczególną grupę stanowią osoby powyżej 50 roku życia, kwalifikujący się do objęcia programem profilaktycznym dotyczącym raka jelita grubego. Wynika to m. in. z faktu, iż właśnie w tej grupie wiekowej notuje się 90% zachorowań. Ponadto projekty mogą być skierowane do:
•    w systemie zapraszanym (tj. w systemie, który pozwala zaproszonym pacjentom wziąć udział w badaniach) – osób w wieku 55-64 lata, niezależnie od obecności objawów klinicznych,
•    w systemie oportunistycznym (w systemie umożliwiającym zgłoszenie się na badanie pacjentów bez zaproszenia) – osób w wieku 25-65 lat z potwierdzonym obciążeniem genetycznym pochodzącym z rodziny HNPCC (dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością - Hereditary non-polyposis colorectal cancer) lub FAP (rodzinna polipowatość gruczolakowata - Familial Adenomatous Polyposis).

Alokacja jaką przewidziano na konkurs to 2,4 mln zł, z możliwością jej zwiększenia. Wnioski będzie można składać od 23 maja do 13 czerwca br., więc czasu na przygotowanie dokumentacji jest sporo. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na październik br.
Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory dokumentów znajdziecie pod poniższym linkiem:
Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.

Główny Punkt Informacyjny w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów
tel.: 44 633 34 63, 44 633 05 13
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny
tel.: 46 874 31 54, 46 816 68 17
e- mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Sieradzu
ul. Kościuszki 6, 98-200 Sieradz
tel.: 43 678 40 80, 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Łowiczu
ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl


Zapraszamy do składania wniosków!

 
Top