Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw w obszarze B+R

Data publikacji: 08.04.2016 r.
Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw w obszarze B+R

Każdy przedsiębiorca wie, że innowacje napędzają współczesną gospodarkę. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań wiąże się jednak z nakładami finansowymi m.in. na długotrwałe badania i testy, a do tego niezbędne są wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoria. To tam prowadzone są prace nad opracowaniem nowych produktów lub usług. Nieocenioną pomocą w tym zakresie są Fundusze Europejskie, których jednym z głównych celów jest wspieranie badań i innowacji. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 trwa właśnie nabór wniosków na inwestycje polegające na stworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, za pomocą której powstawać będą innowacje.


O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz konsorcja przemysłowe. Konsorcjum to współpracujące ze sobą (co ważne – na podstawie umowy), co najmniej jedno przedsiębiorstwo (które pełni rolę lidera) oraz jednostka naukowa, taka jak uniwersytet czy też politechnika, które wspólnie prowadzą np. prace nad opracowaniem nowego produktu lub usługi.

Zgodnie z regulaminem konkursu finansowany będzie tylko jeden typ projektów tj. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Co to jednak oznacza dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się, czy mogą ubiegać się o wsparcie?

Jeżeli Wasze firmy planują zakupić sprzęt do prowadzenia badań nad opracowaniem nowych produktów czy też usług, oznacza to iż jest to konkurs dla Was.

Zakres wydatków, na które będzie można przeznaczyć dotację, jest szeroki i obejmuje:
•    zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
•    zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
•    zakup materiałów i robót budowlanych.

Wszystkie wydatki muszą być związane z wytworzeniem lub unowocześnieniem infrastruktury badawczo – rozwojowej, którą następnie będziemy wykorzystywać do prowadzenia działalności innowacyjnej w naszej firmie – np. poprzez opracowanie nowego produktu. Nie oznacza to więc, że w ramach projektu możemy po prostu zakupić do przedsiębiorstwa nowe komputery czy też przeprowadzić remont – bez powiązania tego typu wydatków z działaniami badawczo – rozwojowymi, nie otrzymamy na ten cel środków z Funduszy Europejskich. Przykład? Zakup nowoczesnej wycinarki laserowej wraz ze sprzętem informatycznym jak komputer wraz z oprogramowaniem sterującym jej pracą, połączony z przystosowaniem pomieszczenia w siedzibie firmy do zainstalowania tych urządzeń. Tak skonstruowany budżet inwestycji będzie spełniał warunki konkursu.


Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Przede wszystkim na kryteria oceny.
Szczególnie ważne są dwa kryteria merytoryczne, których niespełnienie będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

W pierwszym z nich należy wykazać, iż nasza inwestycja wpisuje się tzw. specjalizacje regionalne, czyli konkretne branże gospodarki województwa łódzkiego, do których należą:
•    nowoczesny przemysł włókienniczy i mody,
•    zaawansowane materiał budowlane,
•    medycyna, farmacja, kosmetyki,
•    energetyka,
•    innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze,
•    informatyka i telekomunikacja.

Musimy zatem wskazać oraz uzasadnić, w którą inteligentną specjalizację wpisuje się nasza inwestycja. Niestety niespełnienie tego kryterium skutkować będzie odrzuceniem wniosku. Jeżeli nasz projekt wpisuje się we wskazane wyżej branże, warto również zadbać, by projekt wpisywał się w obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz specjalizacyjnych. Jest to o tyle istotne kryterium, iż otrzymujemy dodatkowe punkty (aż 9) na dalszym etapie oceny wniosku.

W drugim z kryteriów  należy wykazać, iż nasza inwestycja wpisuje się w plan prac badawczo-rozwojowych. Co to takiego? Są to informacje przedstawione we wniosku, które wskażą:
•    jaki będzie rodzaj i zakres planowanych przez firmę prac badawczo-rozwojowych (B+R)?,
•    w jakich obszarach gospodarki powyższe prace B+R znajdą zastosowanie?,
•   jak będzie wykorzystywana infrastruktura badawczo-rozwojowa, która zostanie zakupiona w ramach inwestycji? Bardzo ważne jest wykazanie, iż możliwe będzie pokrycie kosztów jej utrzymania, ale także generującym zwiększone przychody z działalności badawczo-rozwojowej.

Zatem nasz projekt musi być dokładnie przemyślany, w tym pod kątem ekonomicznym, i wynikać z rzeczywistych potrzeb firmy w zakresie prowadzenia prac badawczych, do których będziemy wykorzystywać zakupiony sprzęt. Podobnie jak w przypadku kryterium dot. Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, również za tę analizę otrzymujemy dodatkowe punkty (kolejne 8) na dalszym etapie oceny wniosku.

Ostatnim kryterium, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę, jest tzw. potencjał innowacyjny naszego przedsiębiorstwa, za który można maksymalnie otrzymać 18 punktów – ponad 1/3 maksymalnej ilości jaką możemy zdobyć podczas oceny wniosku. Otrzymujemy je za wykazanie, iż w wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące efekty:
•    utworzony lub rozbudowany dział B+R przedsiębiorstwa (w tym posiadanie wykwalifikowanej kadry niezbędnej do realizacji zakładanych prac badawczo-rozwojowych),
•    zapewniona zostanie użyteczność planowanych do prowadzenia prac B+R oraz ich wyników,
•    wdrożenia wyników prac B+R będzie opłacalne ekonomicznie,
•    wzrostu poziomu nowoczesności wyników prac B+R przynajmniej w skali regionu,
•    uzyskanie praw własności przemysłowej (np. patent, wzór przemysłowy, wzór użytkowy) do wyników prac B+R zrealizowanych zgodnie z planem prac badawczych,
•    zastosowane zostaną rozwiązania mające pozytywny wpływ na środowisko.
Za spełnienie każdego z ww. warunków firma dostaje 3 punkty.

A zatem... czy warto? Pracy nad przygotowaniem wniosku będzie na pewno sporo, ale z drugiej strony do 55% dotacji i do 1,5 mln zł finansowania wspierającego  rozwój firmy to naprawdę dużo. Zapraszamy więc do zapoznania się z dokumentacją konkursową dostępną w linku poniżej oraz do składania wniosków. W przypadku pytań konsultanci Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z chęcią na nie odpowiedzą.

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - niezbędne dokumenty

Zdjęcie: Pracownia Biokatalizy i Biotransformacji w Technoparku Łódź.

 
Top