Dotacje na innowacje

Data publikacji: 01.04.2016 r.
Dotacje na innowacje

W poprzednim okresie finansowania dotacje na bezpośrednie inwestycje umożliwiające firmom wprowadzanie do oferty nowych produktów, czy też usług cieszyły się olbrzymią popularnością. Również w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ten trend się utrzymuje. W zakończonym na początku marca konkursie w ramach Poddziałania II.3.1 „Innowacje w MŚP” przedsiębiorcy złożyli aż 358 wniosków, zaś wartość dofinansowania, o które się ubiegają wyniosła ponad 418 mln zł. Dla porównania w ramach naboru do Działania III.2 - Bezpośrednie inwestycje przeprowadzonego jeszcze w ramach poprzedniej perspektywy wartość ta wyniosła ponad 379 mln zł. Widać więc rosnące zainteresowanie rozwojem firm poprzez wprowadzanie innowacji. Chętnych z pewnością byłoby jeszcze więcej, jednak z naszych rozmów z firmami wynika, iż nie wszystkie wiedzą na co mogą otrzymać wsparcie, czy też jakie są istotne kryteria oceny wniosków.

Najważniejsze zmiany – porównanie III.2 – Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw (RPO WŁ 2007 – 2013) oraz II.3.1 (RPO WŁ 2014 – 2020).

Nowa perspektywa wprowadziła szereg zmian, które odpowiadają na potrzeby innowacyjnych firm z województwa łódzkiego oraz pozwalają przedsiębiorcom na składanie jeszcze większej liczby projektów!
Główną zmianą, która najbardziej trafia do właścicieli firm jest skala projektów. W obecnej perspektywie znacząco zwiększono maksymalną wartość projektu. W konkursie dotyczącym Poddziałania II.3.1 wartość ta wyniosła 3 mln zł, podczas gdy, w jego ostatnim odpowiedniku z poprzedniej perspektywy finansowej było to tylko 1,5 mln zł. Można więc uzyskać dwukrotnie wyższe dofinansowanie – dzięki temu przedsiębiorcy mogą składać wnioski na projekty dużo bardziej skomplikowane, wymagające większych nakładów finansowych, których realizacja bez środków z Funduszy Europejskich mogłoby być znacząco utrudnione.
Dodatkowo, warto podkreślić, iż w nowej perspektywie finansowane będą wyłącznie projekty, które prowadzić będą do innowacji produktowej lub procesowej, co pozwoli na wyłanianie zadań, które w najwyższym stopniu przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorców i co za tym idzie województwa łódzkiego. Wspierane będą bowiem zadania, które w sposób bezpośredni wpłyną na wdrożenie nowych lub znacząco ulepszonych, innowacyjnych produktów, czy samych metod produkcji/dostawy. Środki te w jeszcze lepszy sposób odpowiedzą więc na potrzeby przedsiębiorstw.
Zasadnicze różnice pojawiły się także w kryteriach oceny projektów, na podstawie których przyznawane są środki z funduszy.
Po pierwsze przedsiębiorca musi wykazać, iż jego inwestycja jest innowacyjna w skali regionu. Innowacyjna, czyli w wyniku jej realizacji zostanie wdrożony nowy produkt, proces jego wytwarzania lub świadczenia usług. Nowy, a więc taki, który w regionie (województwie łódzkim) nie jest oferowany przez inne firmy dłużej niż 3 lata. Jest to o tyle istotne, iż niespełnienie tego kryterium skutkować będzie odrzuceniem wniosku.
Po drugie premiowane będą projekty wpisujące się w konkretne branże gospodarki województwa łódzkiego tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje. Należą do nich:
-> nowoczesny przemysł włókienniczy i mody,
-> zaawansowane materiał budowlane,
-> medycyna, farmacja, kosmetyki,
-> energetyka,
-> innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze,
-> informatyka i telekomunikacja.
Jeśli przedsiębiorcy wskażą, a następnie uzasadnią, w którą inteligentną specjalizację oraz obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz, wpisują się ich inwestycje otrzymają dodatkowe punkty (aż 9) przy ocenie merytorycznej wniosku.
Po trzecie przy ocenie poziomu innowacyjności (nowoczesności) przedsięwzięcia premiowany jest efekt (produkt / usługa, proces produkcji / świadczenia usług), a nie sama technologia. Dodatkowo im bardziej innowacyjne rozwiązanie zostanie wdrożone w wyniku inwestycji tym więcej punktów otrzyma wniosek, np. za innowację w skali kraju otrzymamy 6 punktów, ale za innowację w skali świata już 2 razy więcej bo aż 12. W poprzedniej perspektywie oceniane z kolei było jedynie czy dana technologia jest czy nie jest stosowana w Polsce i od jak długiego czasu.
Po czwarte duży nacisk jest położony na wykorzystanie wyników przeprowadzonych samodzielnie przez firmę prac badawczych, w postaci wdrożenia innowacyjnego produktu lub usługi. Również ten element jest premiowany dodatkowymi punktami przy ocenie merytorycznej wniosku. W poprzedniej perspektywie nie miało znaczenia źródło prac B+R, a jedynie sam fakt ich wykorzystania w projekcie.

Zatem z jednej strony firma może uzyskać duże korzyści – wsparcie do 55% kosztów kwalifikowanych inwestycji, dotacja do 3 mln zł. Z drugiej zaś, projekt musi spełnić wiele kryteriów oceny, z których najważniejsze opisaliśmy powyżej. Kolejny konkurs został zaplanowany na III kwartał 2016 r. Jak więc przygotować się do złożenia wniosku, na co zwrócić uwagę? Czytajcie już wkrótce na naszym blogu, zaś poniżej zamieszczamy przydatne linki.

1.    „Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1281/15 z dnia 17.11.2015 r.
2.    Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (załącznik nr 3 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020)
3.   Zasady kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 5 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020)
4.    Poddziałanie 2.3.1 "Innowacje w MŚP" dokumentacja konkursowa (zakończony nabór)

 
Top