Regulamin konkursu „Łódzkie nakręca się”

Data publikacji: 07.09.2021 r.

Regulamin konkursu
„Łódzkie nakręca się”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie, polegającego na wyłonieniu najbardziej kreatywnych prac filmowych promujących Fundusze Europejskie w województwie łódzkim (dalej „Praca Konkursowa”).
2. Celem Konkursu jest:
a) zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Funduszy Europejskich,
b) skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany, jakie nastąpiły w ich otoczeniu dzięki środkom z Unii Europejskiej,
c) popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych,
d) promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
e) rozwój umiejętności filmowych wśród dzieci.
3. Organizatorem Konkursu jest Ibento Sp. z o.o., Złotego Smoka 16, 02-202 Warszawa (zwana dalej Ibento lub „Organizatorem”).
4. Konkurs przeprowadzony jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (zwana dalej „Zleceniodawcą”).
5. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem transgranicznego dostępu do Internetu) od 00:00:00 dnia 31 sierpnia 2021 r do dnia 19 września 2021 r. do godz. 23.59:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 20 września 2021 r.
7. W Konkursie mogą brać udział klasy I-VIII szkół podstawowych oraz klasy I-IV szkół ponadpodstawowych z województwa łódzkiego. Zgłoszeń można dokonywać w ramach całej klasy, która wspólnie przygotowuje Prace Konkursową jak i indywidualnie przez poszczególnych uczniów, którzy reprezentują całą klasę (dalej „Uczestnik”). Uczestnicy zgłaszani są do Konkursu i działają za pośrednictwem nauczyciela sprawującego opiekę nad klasą lub innego pełnoletniego przedstawiciela związanego ze szkołą Uczestnika (dalej „Opiekun”). Klasa uzyskuje status Uczestnika niezależnie od faktu czy wszyscy uczniowie klasy brali udział w tworzeniu Pracy Konkursowej. Jeżeli w niniejszym regulaminie mowa jest o prawach i obowiązkach Uczestników to należy przyjąć, że za ich realizację odpowiadają Opiekunowie.
8. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
9. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a także oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.
10. Informacja o Konkursie będzie rozpowszechniona m.in. w mediach społecznościowych (Fanpage Zmieniamy Łódzkie na profilach: Facebook i Instagram), na stronie www.lodzkienakrecasie.pl, https://www.lodzkie.pl/zmieniamy-lodzkie i za pośrednictwem regionalnych rozgłośni radiowych oraz promocja na portalach związanych z edukacją.

 

§ 2 Zasady udziału w Konkursie

1. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną Pracę Konkursową. Opiekun zapewnia, że uczniowie klas biorących udział w Konkursie posiadają zgodę swojego przedstawiciela ustawowego. W przypadku osób pełnoletnich zgoda taka nie jest wymagana. Opiekun zapewnia również, że wszystkie osoby utrwalone w Pracy Konkursowej wyrazili zgodę na utrwalenie i publikację ich wizerunku w ramach niniejszego konkursu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora oraz Koordynatora, a także osób współpracujących z Organizatorem lub Koordynatorem na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.
3. Organizator jest uprawniony do weryfikacji spełnienia wskazanych w niniejszym paragrafie warunków uczestnictwa, a także do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody, jeśli nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie lub też w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, iż Praca Konkursowa narusza prawa osób trzecich.
4. Wykluczeni z udziału w Konkursie będą Uczestnicy, których Prace Konkursowe naruszać będą prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne, dobra osobiste lub będą naruszać prawa do znaków towarowych podmiotów trzecich (np. logo), będą naruszać zasady porządku publicznego, przepisy prawa oraz dobre obyczaje. Organizator zastrzega także możliwość wykluczenia Uczestnika w przypadku dopuszczenia się nieuczciwej praktyki względem innych Uczestników.
5. Zgłoszenie udziału odbywa się poprzez stronę internetową www.lodzkienakrecasie.pl , poprzez dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje Opiekun.

 

§ 3 Zadanie Konkursowe

1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
• uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych,
• uczniowie klas I-IV szkół ponadpodstawowych.
2. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu filmowej pracy konkursowej, której tematem będą zmiany w najbliższym otoczeniu Uczestnika, które zaszły dzięki środkom z Funduszy Europejskich.
3. Praca konkursowa powinna być wykonana w jednym z formatów wideo (.3GP, ASF, AVI, VCD, DVD, FLV, MKV, MOV, MP4, M2TS2, WMV) wybraną przez Uczestnika techniką nagrania wideo (telefonem, kamerą lub innym urządzeniem utrwalającym obraz i dźwięk).
4. Praca Konkursowa musi być wykonana przez Uczestnika i zgłoszona za pośrednictwem Opiekuna.
5. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do stworzonej Pracy konkursowej (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz wszelkie wymagane zgody osób trzecich.
6. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o rezygnacji do Koordynatora Konkursu na adres: zgloszenia@lodzkienakrecasie.pl
7. Uczestnik, z chwilą złożenia Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, zbywalnej, niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm) zawartych w Pracy konkursowej (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody) bez ograniczeń terytorialnych, lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką;
b. wprowadzenie do obrotu;
c. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie
a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
e. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
f. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.
8. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w zgłoszeniu konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
9. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu w rozumieniu art. 16 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm), a w przypadku gdyby prawa takie przysługiwały osobie trzeciej Zleceniodawca jest odpowiedzialny wobec Organizatora za to, że osoba trzecia nie będzie wykonywać przysługujących jej autorskich praw osobistych. Organizator oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych imieniu Uczestnika według własnego uznania oraz bez obowiązku uzyskiwania dodatkowych zgód, a szczególności uprawniony jest do oznaczania Pracy konkursowej w dowolny sposób.

 

§ 4 Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Nagrody dla szkół laureatów (Uczestników) w obu kategoriach:

1 miejsce
Wyposażenie multimedialne szkoły lub pracowni o wartości 10 000,00 zł brutto

2 miejsce
Wyposażenie multimedialne szkoły lub pracowni o wartości 6 000,00 zł brutto

3 miejsce
Wyposażenie multimedialne szkoły lub pracowni o wartości 3 000,00 zł brutto

Wyżej wymienione nagrody zakupione zostaną w porozumieniu z poszczególnymi szkołami oraz po zatwierdzeniu przez Organizatora i Zleceniodawcę konkursu.

b) Nagrody dla uczniów klasy (Uczestnika) w obu kategoriach

1 miejsce
Nagroda rzeczowa w postaci aparat fotograficzny FUJI Instax Mini

2 miejsce
Nagroda rzeczowa w postaci głośnik bezprzewodowy Forever Blix

3 miejsce
Nagroda rzeczowa w postaci głośnik bezprzewodowy Xiaomi Mi Compact Speaker 2

Nagrody rzeczowe przyznane zostaną wszystkim uczniom klasy (Uczestnik), która została laureatem konkursu.

2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
3. Zwycięzców Konkursu wybierze Jury wybrane przez Organizatora. W skład Jury wchodzą osoby wybrane przez Organizatora.
4. Nagrody otrzymają Uczestnicy, których Prace Konkursowe zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne przez Jurorów. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń Konkursowych, Organizator ma prawo nagrodzić mniejszą liczbę Uczestników.
5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie do dnia 25 września 2021 r.

 

§ 5 Zasady wydawania nagród w Konkursie

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu odbioru nagrody.
2. Uczestnikom, którzy otrzymali wyróżnienia w Konkursie, Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany podczas powiadomienia o przyznanej nagrodzie.
3. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

 

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie na adres pocztowy Koordynatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem zgloszenia@lodzkienakrecasie.pl
2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji. Decyzja, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Od decyzji nie przysługuje odwołanie do innych organów Organizatora. Pozostaje to bez wpływu na prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu sądowym.
3. Reklamacje można wnosić w czasie Trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 1 tygodnia od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dane kontaktowe Uczestnika oraz powody reklamacji.


§ 7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. W celu organizacji, przeprowadzenia, promocji niniejszego konkursu oraz Uczestników w zakresie jakim organizacja Konkursu prowadzi do zbierania i przetwarzania danych osobowych powstaje stosunek współadministrowania danymi osobowymi zgodnie z art. 26 RODO pomiędzy Ibento Sp. z o.o., Złotego Smoka 16, 02-202 Warszawa (Organizator) oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, którego reprezentantem jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (Zleceniodawca). Oba podmioty kolektywnie zwane poniże „Administratorem”.
2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych rodzica lub opiekuna prawnego i Uczestnika Konkursu możliwy jest pod adresem mailowym: zgloszenia@lodzkienakrecasie.pl (Inspektor ochrony danych).
3. Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu oraz Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu:
• zarejestrowania Uczestników w Konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
• przeprowadzenia i rozwiązania Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
• promocji konkursu w trakcie jego trwania i po jego zakończenia, w tym w szczególności podczas publikacji Prac Konkursowych i oznaczania autorstwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO;
• przetwarzania wizerunku osób uchwyconych na fotografii na podstawie : art. 6 ust. 1 lit
a) RODO - promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich,
• art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w związku z art.11 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa).
4. Zdjęcia oraz nagrania z wręczenia nagród, a także nagrodzone oraz wyróżnione Prace Konkursowe zostaną udostępnione do celów dokumentacyjnych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisji Europejskiej, a także w celu promocji Funduszy Europejskich na stronie internetowej Organizatora oraz w jego mediach społecznościowych na Facebooku oraz Instagramie.
5. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu ma prawo żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a w przypadku zgody na przetwarzanie wizerunku prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.
7. Dane będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu i przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Dane w postaci wizerunku są dobrowolne i ich brak nie ma wpływu na uczestnictwo w Konkursie.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania Prac Konkursowych w celach związanych z promocją Funduszy Europejskich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu lub nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
5. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 

 

  Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
 
Top