Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 uchwalona

Data publikacji: 27.07.2021 r.

BLOG NAGLOWEK 26 07
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 uchwalona

 

Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Strategię Województwa Łódzkiego 2030. Liczący sobie 121 stron dokument diagnozuje najważniejsze problemy, przed którymi w najbliższej przyszłości stanie nasz region, a także wskazuje możliwości ich rozwiązania.

 

Największe zagrożenia

W ciągu najbliższych 10 lat przed województwem łódzkim stanie szereg wyzwań. Do największych należą:

- poprawienie innowacyjności gospodarki;

- przeciwdziałanie depopulacji i starzeniu się społeczeństwa;

- zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie ochrony zdrowia, polityki społecznej, edukacji, kultury, sportu i turystyki.


Przeciwdziałanie zagrożeniom

W walce z zagrożeniami czyhającymi na region pomagać powinny działania zgodne z europejskimi i światowymi trendami rozwojowymi. Jednym z najważniejszych trendów jest globalizacja. Wynika z niej olbrzymia szansa na gospodarczy progres województwa łódzkiego – dzięki globalizacji łatwiej bowiem dotrzeć zarówno do nowych inwestorów, jak i nowych rynków zbytu dla regionalnych produktów i usług. By tak się jednak stało, łódzkie firmy muszą cechować się nowoczesnością i konkurencyjnością. I wszystko wskazuje na to, że tak właśnie będzie. W Łódzkiem rozwija się bowiem zaplecze naukowo-badawcze, wspierane są badania o charakterze wdrożeniowym – generalnie pogłębia się współpraca pomiędzy nauką i biznesem.

Rozwój biznesu będzie miał również pozytywny wpływ na negatywne zjawiska demograficzne, takie jak depopulacja i starzenie się społeczeństwa. Stanie się tak dzięki tworzeniu nowych miejsc pracy przeznaczonych dla wykwalifikowanych specjalistów, co w znacznym stopniu ograniczy migrację młodych ludzi w inne części Polski lub za granicę. Należy przy tym dodać, że mowa tu zarówno o specjalistach wykształconych dzięki rozwiniętemu systemowi kształcenia ustawicznego i zawodowego, jak i o absolwentach łódzkich uczelni wyższych, które stopniowo zyskują na świecie coraz większe uznanie.

W dokumencie uchwalonym przez Sejmik Województwa Łódzkiego nie zapomniano również o seniorach. Autorzy koncepcji mają świadomość, iż zmiany demograficzne generują zapotrzebowanie na określone usługi społeczne, w tym na usługi związane z medycyną przeciwstarzeniową oraz usługi opiekuńcze. Usługi te mają być w największej mierze świadczone w formach nieinstytucjonalizowanych, na przykład poprzez mieszkania chronione i wspomagane, środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, czy też kluby seniora.


Uwarunkowania programowe Strategii Województwa Łódzkiego 2030

Samorząd województwa jest instytucją odpowiedzialną za kreowanie polityki rozwoju na poziome danego województwa. Strategia rozwoju województwa jest podstawowym narzędziem do prowadzenia tej polityki. Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Łódzkiego musiał być zgodny z  międzynarodowymi oraz ogólnopolskimi dokumentami strategicznymi. Wśród nich znajdują się:

- Polityka Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027;

- Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyjęta przez ONZ;

- Europejski Zielony Ład;

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (SOR), przyjęta przez Radę Ministrów;

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), przyjęta przez Radę Ministrów;

-Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej (CPK);

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r., przyjęta przez Radę Ministrów;

 - Polityka energetyczna Polski do 2040 r.


Strategia Województwa Łódzkiego 2030 jest oczywiście dokumentem ogólnodostępnym. Z jej pełną treścią można zapoznać się
tutaj.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
 
Top